______________

Tiedote 5.5 2018

EU-tietosuojadirektiivi – GDPR on kovasti ollut mediassa esille. Tämän lisäksi osalta Teistä on jo tullut kysymyksiä tähän liittyen. Olemme rakentaneet Teille yhteistyökumppanimme Soluto Oy:n voimin ohjeistuksen ja rekisteriseloste -mallin. Pyytäisimme, että tutustuisitte materiaaliin. Materiaali on myös Teidän käytössänne ja toivottavasti ne helpottavat Teitä EU-tietosuojadirektiiviin valmistautumisessa.

 

EU-tietosuojadirektiivissä, eli GDPR:ssä on vielä paljon kaikille osapuolille epäselviä ja avoimia asioita. Lainsäädäntö tulee siis varmasti selkeytymään, kuten tulee myös tähän liittyvät käytännöt ja vaatimukset. Tästä syystä tulemme informoimaan Teitä tarkemmin myöhemmin, loppuvuoden ja ensi vuoden aikana sitä mukaa, kun lainsäädäntö ja käytännöt selkeytyvät.

 

Yhtenä kysymyksenä Teillä on ollut ”pitääkö seuralla olla tietosuojavastaava?”. Tämä asia on ilmaistu säädöksessä laveasti ja hyvin tulkinnanvaraisesti. Näemme kuitenkin, että seurat eivät ole velvoitettuja nimeämään tietosuojavastaavaa. Seurat voivat kuitenkin halutessaan sen nimetä. Mikäli seurat haluavat näin toimia, niin muistuttaisimme, että tietosuojavastaavan yhteystiedot tulee julkaista ja olla esim. jäsenten tiedossa. Tämän lisäksi seuran pitää myös ilmoittaa tietosuojavastaavan tiedot valvontaviranomaisille.

 

Jos Teillä tulee kysyttävää EU-tietosuojadirektiiviin liittyen, pyydämme osoittamaan kysymykset allekirjoittaneelle sähköpostitse osoitteeseen jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fikeskiviikkoon 9.5. klo 12.00 mennessä. Pyrimme parhaamme mukaan vastaamaan Teiltä tulleisiin kysymyksiin kootusti 16.5. mennessä.

Ystävällisin terveisin,

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. +358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi

www.fisuun.fi

www.ottiopas.fi

_____________________________________

page1image3832224page1image3832000

Soluto Oy

EU-tietosuojadirektiivi eli GDPR

Jani-Petteri Pohjonen 3.5.2018

page2image1821984

25.5.2018

 • -  EU-tietoturva-asetus (GDPR) :
  • -  Asetus koskee kaikkia organisaatioita, joilla on henkilörekistereitä tai jotka käsittelevät henkilörekistereiden

   tietoja

  • -  Asetus koskee dataa (paperinen tai sähköinen), jonka perusteella ihminen voidaan tunnistaa yksilöllisesti
  • -  Oman tietosuojavastaavan joutuvat nimittämään arkaluonteista henkilötietoa käsittelevät organisaatiot
   • -  Rotu tai etninen alkuperä
   • -  Poliittinen tai uskonnollinen vakaumus
   • -  Ammattiliittoon kuuluminen
   • -  Rikollinen teko, rangaistus tai rikoksen seuraamukset
   • -  Terveystiedot (sairaudet, vammaisuus, jne) tai terveyteen kohdistuvat hoitotoimenpiteet
   • -  Henkilön seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen
   • -  Sosiaalihuollon tarve tai saadut sosiaalihuollon palvelut ja etuudet
  • -  Noudattamisen sijasta myös osoittamisen velvollisuus
  • -  Ilmoitusvelvollisuus viranomaisille 72 h sisällä henkilötietoihin kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta
  • -  Tietosuojasäännösten rikkomisesta viranomaiset voivat määrätä hallinnollisen sakon, joka on 2 prosenttia organisaation edeltävän tilikauden vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta.
 • -  Siirtymäaika loppuu: 25.5.2018

2

page3image3817664

Käsitteet

Henkilörekisteri (rekisteri) = Kaikki rekisterit, listat, kortistot, muistiinpanot, luettelot tai näihin verrattavat rekisterit, joissa on tallennettuna tietoa, jonka perusteella henkilö X pystytään tunnistamaan. Esimerkkejä rekistereistä: Excel –tiedosto, paperiset jäsenlistat, laskutusluettelo, Word–ohjelmistolla kirjoitettu osallistujaluettelo jne. Se on siis tietokoneelle ja tietojärjestelmiin tallennettu tieto, mutta myös paperille koottu arkisto / kortisto.

Henkilötieto = kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvä tieto

Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Rekisterinpitäjä = luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot

Käsittelijä = luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun

Tietoturvaloukkaus = Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan loukkausta, jonka seurauksena on henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin

3

page4image3802656

Esimerkkejä henkilötietorekistereistä

Tapahtumien osallistujat = Esimerkki rekisteristä, johon kerätään henkilöosallistujat tapahtumaan. Rekisterissä on esimerkiksi seuraavat tiedot: Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero.

Jäsenmaksut = Rekisteriin kerätään tietoja henkilön jäsenyydestä.Työntekijärekisteri = Rekisterissä on työntekijän tietoja, kuten nimi, sotu,

terveystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, palkkatiedot jne.

Markkinointilistat = Rekisteri joka koostu henkilöistä joille lähetetään markkinointimateriaalia. Tämä on esimerkiksi sähköpostimainontaa, kirjepostia, jne.

Varauslistat = Rekisteri johon laite, tila, avain tai muissa näihin rinnastettavissa asioissa kerätään rekisteritietoa, kuten henkilön nimi ja puhelinnumero.

4

page5image3828416

Huomioita rekistereistä

Henkilörekisteriksi EI luokitella seuraavia rekistereitä:

Esimerkiksi:
Varauslista, jossa nimi ”Matti Meikäläinen, Avain 1, mökkiin 3”

Miksi? Tietämällä nimi Matti Meikäläinen ei vielä kerro kenellekään ketä Matti Meikäläistä tämä tieto koskee.Jos varauslistassa olisi ”Matti Meikäläinen, Keskuskatu 15 B 3, 33100 Tampere”, niin kyseessä olisi henkilörekisteri. Tieto ”Keskuskatu 15 B 3” osoittaa Matti Meikäläisen asuinosoitetta, EI viikonlopunvarauksessa olevaa tilaa.

Allergialista (esim. tapahtumaan liittyen), jossa lukee ”Maija Meikäläinen, keliakia”, EI vielä täytähenkilörekisterin määritelmää.

Miksi? Koska tieto, että jollakin Maija Meikäläinen-nimisellä henkilöllä on keliakia, ei vielä täytä henkilörekisterin määritelmää. Ei siis pystytä kohdistamaan tietoa juuri tiettyyn Maija Meikäläiseen. Joskuitenkin rekisterissä lukisi, että ”Maija Meikäläinen, 040 1234 1234, keliakia”,olisi kyseessä henkilörekisteri.

5

page6image1826016

Asiakkaan – jäsenen oikeudet

 • Rekisterinpitäjän (liiton, yhdistyksen, seuran) on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan tietojenkäsittelyn asetuksen mukaisuus
  • Toimenpiteet tulee olla dokumentoituna ja ne on tarkistettava ja päivitettävät tarvittaessa
  • Toiminnan oltava riskilähtöistä ja ennakoivaa
  • Kyky todistaa toimenpiteet tarvittaessa viranomaisille, dokumentoinnin ja

   sertifioinnin kautta

 • Rekisteröidyllä henkilöllä (esim. asiakas, jäsen) on vahvempi kontrolli omiin tietoihin

• Oikeus tulla unohdutuksi
• Oikeus tietojen korjaukseen ja poistamiseen, jos tietojenkäsittely ei enää tarpeellista tai käsittelylle ei ole enää laillista

perustetta.

• Oikeus saada tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä tai jäsennellyssä muodossa

6

page7image1826240

Mitä tehdä käytännössä? WWW-sivut

Www-sivut ovat käytännössä monille paikka kerätä jäsenilmoittautumisia ja jäsentietoja. GDPR:n eli EU- tietosuojadirektiivin perusteella tietojen kerääminen www-sivuja hyödyntämällä pitää kertoa selkeästi käyttäjälle.

Miten?:

 • -  Jos sivustolla on jäseneksiliittymislomake, lomakkeeseen pitää lisätä erillinen valinta, jolla käyttäjä hyväksyy (suostumus), että hänen tietojaan kerätään henkilötietojen käsittelyyn.
 • -  Jos www-sivuilla käytetään evästeitä (cookies), niiden käytöstä pitää erikseen tiedottaa.

Läheskään kaikki sivustot eivät käytä evästeitä. Kysy WWW- suunnittelijaltanne käytetäänkö sivustollanne evästeitä. Jos käytetään, luodaan sivustolle erillinen ilmoitus evästeiden käytöstä.

7

page8image3816320

Mitä tehdä käytännössä? Kilpailutulokset

Kilpailutulokset, jotka sisältävät tiedon ”Matti Meikäläinen, Viialan perhokalastajat, Siika 2 kg, 1. sija” EI täytä henkilörekisterinmääritelmää.

Mitä jos nykyisessä kilpailutuloksessa lukee ”Matti Meikäläinen, GSM 040 1234 1234”?

Voiko kilpailutulosten rekisteriä – tulostaulua muuttaa niin, että kohdentavat tiedot jätetään pois?

8

page9image3831104

Mitä tehdä käytännössä? Seuran tietokone tai seuran töihin käytetty henkilökohtainen tietokone

Valtaosalla tai jopa kaikilla seuroilla on joko seuran tai seuran aktiivisten henkilöiden tietokoneilla tallennettuna seuran toimintaan tarkoitettuja henkilötietoja. Tietokoneet tulee olla suojattu tietoturvallisesti.

Miten?

EU –tietosuojadirektiivissä ei suoraan määritellä miten tietoturva pitää ollahoidettu. Määritelmä on ”riittävällä tasolla”.

Miten käytännössä?

 • -  Virustorjunta-, palomuuriohjelmisto tietokoneelle. Esim. F-Secure Safe
 • -  Suojaa tietokoneen kirjautuminen salasanalla
 • -  Varmista, että tietokoneelle asentuu tietoturvapäivitykset, esim. Windowspäivitykset jne.
 • -  Hoida tietokoneen varmuuskopio, eli tietokoneelle kerätty henkilörekisteri– henkilörekisterit tulee olla varmuuskopioitu

9

page10image3826624

Mitä tehdä käytännössä? Mitä, kun meillä on jo aikaisemmin kerättyjä rekistereitä? Pitääkö näihin kysyä erikseen jäseniltä lupa?

Rekistereitä, jotka ovat kerätty ennen 25.5.2018, ei tarvitse erikseen hyväksyä jäseniltä – henkilöiltä, vaan voidaan todeta, että henkilöt ovat jo suostuneet henkilötietojen antamiseen. Teidän ei siis tarvitse erikseen lähteä pyytämään erillistä suostumusta jokaiselta jäseneltä henkilörekisterin pitämiseen.

Huomioi kuitenkin, että:

26.5.2018 alkaen asia on toisin. Tällöin Teidän pitää kysyä henkilöltä erillinen suostumus henkilötietojen keräämiseen.

10

page1image3832224page1image3832000

Soluto Oy

EU-tietosuojadirektiivi eli GDPR

Jani-Petteri Pohjonen 3.5.2018

page2image1821984

25.5.2018

 • -  EU-tietoturva-asetus (GDPR) :
  • -  Asetus koskee kaikkia organisaatioita, joilla on henkilörekistereitä tai jotka käsittelevät henkilörekistereiden

   tietoja

  • -  Asetus koskee dataa (paperinen tai sähköinen), jonka perusteella ihminen voidaan tunnistaa yksilöllisesti
  • -  Oman tietosuojavastaavan joutuvat nimittämään arkaluonteista henkilötietoa käsittelevät organisaatiot
   • -  Rotu tai etninen alkuperä
   • -  Poliittinen tai uskonnollinen vakaumus
   • -  Ammattiliittoon kuuluminen
   • -  Rikollinen teko, rangaistus tai rikoksen seuraamukset
   • -  Terveystiedot (sairaudet, vammaisuus, jne) tai terveyteen kohdistuvat hoitotoimenpiteet
   • -  Henkilön seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen
   • -  Sosiaalihuollon tarve tai saadut sosiaalihuollon palvelut ja etuudet
  • -  Noudattamisen sijasta myös osoittamisen velvollisuus
  • -  Ilmoitusvelvollisuus viranomaisille 72 h sisällä henkilötietoihin kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta
  • -  Tietosuojasäännösten rikkomisesta viranomaiset voivat määrätä hallinnollisen sakon, joka on 2 prosenttia organisaation edeltävän tilikauden vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta.
 • -  Siirtymäaika loppuu: 25.5.2018

2

page3image3817664

Käsitteet

Henkilörekisteri (rekisteri) = Kaikki rekisterit, listat, kortistot, muistiinpanot, luettelot tai näihin verrattavat rekisterit, joissa on tallennettuna tietoa, jonka perusteella henkilö X pystytään tunnistamaan. Esimerkkejä rekistereistä: Excel –tiedosto, paperiset jäsenlistat, laskutusluettelo, Word–ohjelmistolla kirjoitettu osallistujaluettelo jne. Se on siis tietokoneelle ja tietojärjestelmiin tallennettu tieto, mutta myös paperille koottu arkisto / kortisto.

Henkilötieto = kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvä tieto

Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Rekisterinpitäjä = luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot

Käsittelijä = luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun

Tietoturvaloukkaus = Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan loukkausta, jonka seurauksena on henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin

3

page4image3802656

Esimerkkejä henkilötietorekistereistä

Tapahtumien osallistujat = Esimerkki rekisteristä, johon kerätään henkilöosallistujat tapahtumaan. Rekisterissä on esimerkiksi seuraavat tiedot: Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero.

Jäsenmaksut = Rekisteriin kerätään tietoja henkilön jäsenyydestä.Työntekijärekisteri = Rekisterissä on työntekijän tietoja, kuten nimi, sotu,

terveystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, palkkatiedot jne.

Markkinointilistat = Rekisteri joka koostu henkilöistä joille lähetetään markkinointimateriaalia. Tämä on esimerkiksi sähköpostimainontaa, kirjepostia, jne.

Varauslistat = Rekisteri johon laite, tila, avain tai muissa näihin rinnastettavissa asioissa kerätään rekisteritietoa, kuten henkilön nimi ja puhelinnumero.

4

page5image3828416

Huomioita rekistereistä

Henkilörekisteriksi EI luokitella seuraavia rekistereitä:

Esimerkiksi:
Varauslista, jossa nimi ”Matti Meikäläinen, Avain 1, mökkiin 3”

Miksi? Tietämällä nimi Matti Meikäläinen ei vielä kerro kenellekään ketä Matti Meikäläistä tämä tieto koskee.Jos varauslistassa olisi ”Matti Meikäläinen, Keskuskatu 15 B 3, 33100 Tampere”, niin kyseessä olisi henkilörekisteri. Tieto ”Keskuskatu 15 B 3” osoittaa Matti Meikäläisen asuinosoitetta, EI viikonlopunvarauksessa olevaa tilaa.

Allergialista (esim. tapahtumaan liittyen), jossa lukee ”Maija Meikäläinen, keliakia”, EI vielä täytähenkilörekisterin määritelmää.

Miksi? Koska tieto, että jollakin Maija Meikäläinen-nimisellä henkilöllä on keliakia, ei vielä täytä henkilörekisterin määritelmää. Ei siis pystytä kohdistamaan tietoa juuri tiettyyn Maija Meikäläiseen. Joskuitenkin rekisterissä lukisi, että ”Maija Meikäläinen, 040 1234 1234, keliakia”,olisi kyseessä henkilörekisteri.

5

page6image1826016

Asiakkaan – jäsenen oikeudet

 • Rekisterinpitäjän (liiton, yhdistyksen, seuran) on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan tietojenkäsittelyn asetuksen mukaisuus
  • Toimenpiteet tulee olla dokumentoituna ja ne on tarkistettava ja päivitettävät tarvittaessa
  • Toiminnan oltava riskilähtöistä ja ennakoivaa
  • Kyky todistaa toimenpiteet tarvittaessa viranomaisille, dokumentoinnin ja

   sertifioinnin kautta

 • Rekisteröidyllä henkilöllä (esim. asiakas, jäsen) on vahvempi kontrolli omiin tietoihin

• Oikeus tulla unohdutuksi
• Oikeus tietojen korjaukseen ja poistamiseen, jos tietojenkäsittely ei enää tarpeellista tai käsittelylle ei ole enää laillista

perustetta.

• Oikeus saada tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä tai jäsennellyssä muodossa

6

page7image1826240

Mitä tehdä käytännössä? WWW-sivut

Www-sivut ovat käytännössä monille paikka kerätä jäsenilmoittautumisia ja jäsentietoja. GDPR:n eli EU- tietosuojadirektiivin perusteella tietojen kerääminen www-sivuja hyödyntämällä pitää kertoa selkeästi käyttäjälle.

Miten?:

 • -  Jos sivustolla on jäseneksiliittymislomake, lomakkeeseen pitää lisätä erillinen valinta, jolla käyttäjä hyväksyy (suostumus), että hänen tietojaan kerätään henkilötietojen käsittelyyn.
 • -  Jos www-sivuilla käytetään evästeitä (cookies), niiden käytöstä pitää erikseen tiedottaa.

Läheskään kaikki sivustot eivät käytä evästeitä. Kysy WWW- suunnittelijaltanne käytetäänkö sivustollanne evästeitä. Jos käytetään, luodaan sivustolle erillinen ilmoitus evästeiden käytöstä.

7

page8image3816320

Mitä tehdä käytännössä? Kilpailutulokset

Kilpailutulokset, jotka sisältävät tiedon ”Matti Meikäläinen, Viialan perhokalastajat, Siika 2 kg, 1. sija” EI täytä henkilörekisterinmääritelmää.

Mitä jos nykyisessä kilpailutuloksessa lukee ”Matti Meikäläinen, GSM 040 1234 1234”?

Voiko kilpailutulosten rekisteriä – tulostaulua muuttaa niin, että kohdentavat tiedot jätetään pois?

8

page9image3831104

Mitä tehdä käytännössä? Seuran tietokone tai seuran töihin käytetty henkilökohtainen tietokone

Valtaosalla tai jopa kaikilla seuroilla on joko seuran tai seuran aktiivisten henkilöiden tietokoneilla tallennettuna seuran toimintaan tarkoitettuja henkilötietoja. Tietokoneet tulee olla suojattu tietoturvallisesti.

Miten?

EU –tietosuojadirektiivissä ei suoraan määritellä miten tietoturva pitää ollahoidettu. Määritelmä on ”riittävällä tasolla”.

Miten käytännössä?

 • -  Virustorjunta-, palomuuriohjelmisto tietokoneelle. Esim. F-Secure Safe
 • -  Suojaa tietokoneen kirjautuminen salasanalla
 • -  Varmista, että tietokoneelle asentuu tietoturvapäivitykset, esim. Windowspäivitykset jne.
 • -  Hoida tietokoneen varmuuskopio, eli tietokoneelle kerätty henkilörekisteri– henkilörekisterit tulee olla varmuuskopioitu

9

page10image3826624

Mitä tehdä käytännössä? Mitä, kun meillä on jo aikaisemmin kerättyjä rekistereitä? Pitääkö näihin kysyä erikseen jäseniltä lupa?

Rekistereitä, jotka ovat kerätty ennen 25.5.2018, ei tarvitse erikseen hyväksyä jäseniltä – henkilöiltä, vaan voidaan todeta, että henkilöt ovat jo suostuneet henkilötietojen antamiseen. Teidän ei siis tarvitse erikseen lähteä pyytämään erillistä suostumusta jokaiselta jäseneltä henkilörekisterin pitämiseen.

Huomioi kuitenkin, että:

26.5.2018 alkaen asia on toisin. Tällöin Teidän pitää kysyä henkilöltä erillinen suostumus henkilötietojen keräämiseen.

10

page11image3826848

Mitä tehdä käytännössä? Mitä jos joku jäsen haluaa, että kaikki häneen liittyvät tiedot poistetaan seuralta (henkilön oikeus tulla unohdetuksi)?

Tilanteissa, joissa henkilö haluaa tulla unohdetuksi, eli hän haluaa että seuran poistavan kaikki tiedot hänestä.

Huomioi kuitenkin, että:

Seura EI saa poistaa henkilötietoja vaikka henkilö näin toivoo, jos ne ovat ristiriidassa muiden lakien kanssa. Esimerkiksi laskutustietoja ei saa poistaa kirjanpitolain mukaan. Myös sopimustietoja ei saa poistaa.

Tieto, joita Teidän pitää poistaa henkilöön liittyen koskee pääasiassa vain niitä tietoja, joita henkilö on itsestään antanut Teille, kunhan ne eivät ole ristiriidassa ylemmän kanssa.

11

page12image3808032

Rekisteriselosteet

Jokaisen seuran pitää tunnistaa tällä hetkellä ylläpitämänsä henkilörekisterit ja tehdä niistä jokaisesta erillinen rekisteriseloste (jäsenrekisteri ja markkinointirekisteri)

Kts. Liitteenä lähetetty erillinen Excel –tiedosto rekisteriselosteen tekemiseen.

Huomioi kuitenkin, että:

Rekisteriselostetta ei tarvitse toimittaa etukäteen valtion viranomaisille. Se pitää olla valmiina, jos viranomaiset suorittavat tarkastuksen, miten tietosuoja on hoidettu.

Tee rekisteriselosteet nykyisistä henkilörekistereistä heti ja tee niitä lisää sitä mukaa kun rekistereitä muodostuu myöhemmin lisää.

Lisää rekisteriseloste esim. uusien jäsensopimusten liitteeksi tai nähtäville ilmoittautumisten yhteyteen. Näin henkilö pystyy omia henkilötietojaan täyttäessään tarvittaessa tutustumaan tietoon siitä, mihin hänen henkilötietojaan tallennetaan ja käytetään.

Mitä tehdä käytännössä? Mitä jos joku jäsen haluaa, että kaikki häneen liittyvät tiedot poistetaan seuralta (henkilön oikeus tulla unohdetuksi)?

Tilanteissa, joissa henkilö haluaa tulla unohdetuksi, eli hän haluaa että seuran poistavan kaikki tiedot hänestä.

Huomioi kuitenkin, että:

Seura EI saa poistaa henkilötietoja vaikka henkilö näin toivoo, jos ne ovat ristiriidassa muiden lakien kanssa. Esimerkiksi laskutustietoja ei saa poistaa kirjanpitolain mukaan. Myös sopimustietoja ei saa poistaa.

Tieto, joita Teidän pitää poistaa henkilöön liittyen koskee pääasiassa vain niitä tietoja, joita henkilö on itsestään antanut Teille, kunhan ne eivät ole ristiriidassa ylemmän kanssa.

11

page12image3808032

Rekisteriselosteet

Jokaisen seuran pitää tunnistaa tällä hetkellä ylläpitämänsä henkilörekisterit ja tehdä niistä jokaisesta erillinen rekisteriseloste (jäsenrekisteri ja markkinointirekisteri)

Kts. Liitteenä lähetetty erillinen Excel –tiedosto rekisteriselosteen tekemiseen.

Huomioi kuitenkin, että:

Rekisteriselostetta ei tarvitse toimittaa etukäteen valtion viranomaisille. Se pitää olla valmiina, jos viranomaiset suorittavat tarkastuksen, miten tietosuoja on hoidettu.

Tee rekisteriselosteet nykyisistä henkilörekistereistä heti ja tee niitä lisää sitä mukaa kun rekistereitä muodostuu myöhemmin lisää.

Lisää rekisteriseloste esim. uusien jäsensopimusten liitteeksi tai nähtäville ilmoittautumisten yhteyteen. Näin henkilö pystyy omia henkilötietojaan täyttäessään tarvittaessa tutustumaan tietoon siitä, mihin hänen henkilötietojaan tallennetaan ja käytetään.

_____________________

TIEDOTE 26.4.2018

Julkaistavissa heti

KALAKUMMIT OVAT KALASTUSHARRASTUKSEN TUKIPILAREITA

MADON LAITTAMINEN KOUKKUUN, UISTIMEN SITOMINEN SIIMAAN, SAALISKALAN
PERKAAMINEN JA NIIN EDELLEEN. TÄMÄ ON LISTA MONISTA KALASTUKSEN
PERUSTAIDOISTA, JOTKA EIVÄT NYKYPÄIVÄNÄ OLE ENÄÄ ITSESTÄÄN
SELVYYKSIÄ.  MONET LAPSET JA NUORET EIVÄT PÄÄSE KOKEMAAN KALASTUKSEN
RIEMUA, KOSKA KODEISTA EI ENÄÄ LÖYDY OSAAVIA OPASTAJIA AUTTAMAAN
HARRASTUKSEN ALKUMETREILLÄ. ONNEKSI ON KALAKUMMEJA, JOTKA SIIRTÄVÄT
KALASTUKSEN TIETOJA JA TAITOJA NIITÄ KAIPAAVILLE.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) nuorisotyöhön on
kuulunut 20 vuoden ajan kalakummien koulutus. Kummien järjestämät
koulukäynnit, kerhot, leirit sekä erilaiset tapahtumat ovat keränneet
satojatuhansia lapsia ja nuoria kokeilemaan kalastusta. Varhaisessa
iässä saadut positiiviset kalastuskokemukset jäävät myös yleensä
kytemään niin, että joko heti taikka vuosien päästä kiinnostus
harrastusta kohtaan vahvistuu.

KALAKUMMIT OVAT TAVALLISIA KALASTUKSENHARRASTAJIA, VÄHÄN NIIN KUIN
PELTSI

Kalakummit ovat kalastusharrastuksen aktiiveja, jotka välittävät
tietojaan ja taitojaan uusille sukupolville. Vapaaehtoisuuteen
perustuvan toiminnan suurin palkkio on lapsilta ja nuorilta saatava
välitön palaute positiivisesta kalastuskokemuksesta. Yhteiset
kalastuskokemukset toimivat samalla erinomaisina sillanrakentajia eri
ikäryhmien välille.

Mahdollisuus välittää kalastuksen ilosanomaa saa myös kalastuksen
monitoimimiehen MIKKO PELTOLAN toimimaan kalakummin roolissa.
”Lapsen vilpitön ilo elämänsä ensimmäisestä kunnon kalasta on
unohtumaton kokemus lapsen lisäksi myös itselle. Sen kokemuksen haluaa
saada uudestaan ja uudestaan”, hehkuttaa Mikko ”Peltsi” Peltola ja
kannustaa muitakin kalastajia toimimaan samoin.

KUMMITOIMINTAAN MUKAAN

Kalakummitoiminnan lisäksi on SVK:n nuorisotoiminnan paikallisiksi
vetureiksi palkattu kalastusohjaajia. Kalastajan kokemuksella
karaistuneista apukäsistä on silti paikoin pulaa. Esimerkiksi koulut
hyödyntävät uudistetun opetussuunnitelman kannustamana kalastusta
aktiivisesti osana perusopetusta.

SVK järjestää toukokuussa useita kalakummikoulutuksia, jotka ovat
ilmaisia ja kaikille avoimia. Koulutukseen osallistuminen ei velvoita
toimimaan kalakummina. Tarkemmat tiedot koulutuksista ja niihin
ilmoittautumisesta osoitteesta
www.vapaa-ajankalastaja.fi/kummikoulutukset [1].

Lisätietoja:

Kalatalousasiantuntija Janne Tarkiainen, puh. 044 547 9116,
janne.tarkiainen(at)vapaa-ajankalastaja.fi [2]
Järjestöpäällikkö Olli Saari, puh. 050 339 4660,
olli.saari(at)vapaa-ajankalastaja.fi [2]

_Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön
mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513
seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa._

______________________________________

——– Alkuperäinen viesti ——–
Aihe: SVKn tiedote: Hauen kutuaika on nyt käsillä
Päiväys: 25.4.2018 17:21
Lähettäjä: Jaana Vetikko <jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi>
Vastaanottaja: Jaana Vetikko <jaana.vetikko@gmail.com>

TIEDOTE 25.4.2018

Julkaistavissa heti

HAUEN KUTUAIKA ON NYT KÄSILLÄ

HAUENKALASTUS ON TÄLLÄ HETKELLÄ ERITTÄIN SUOSITTUA. PERINTEISESTI
KUTUA EDELTÄVÄ SESONKI ON YKSI PARHAISTA HETKISTÄ KYMPPIKALAN
TAVOITTELUUN. OSA AKTIIVISISTA HAUENKALASTAJISTA ON KUITENKIN OTTANUT
KÄYTTÖÖN OMA-ALOITTEISEN KEVÄTRAUHOITUKSEN TÄRKEIMMILLÄ HAUEN
KUTUALUEILLA JA SIIRTYNYT SEN KALASTUKSESTA KUDUN TARKKAILUUN.

Hauen kudun on perinteisesti ajateltu käynnistyvän veden lämpötilan
lähestyessä seitsemää astetta. Tämä on kuitenkin raaka yleistys,
sillä kudun käynnistymiseen vaikuttavat monet eri seikat. Eteläisten
merialueiden osalta voidaan karkeasti sanoa kudun käynnistyvän
huhtikuun loppupuolella, ja pääjoukkojen kutu on yleensä ohi ennen
toukokuun puoliväliä. Kalastuspaine on tunnetuilla kutualueilla
ajoittain kova.
Viime vuosina osa aktiivisista hauenkalastajista on päättänyt
jättää erityisesti suosituimmat kutulahdet sekä fladat rauhaan, ja
aloittavat kalastuskautensa vasta kudun ollessa pääosin ohi. Hauen
merkitys niin vapaa-ajankalastajien kuin kalastusoppaidenkin toiminnan
kannalta on erittäin suuri, joten tällaisten omaehtoisten rajoitusten
käyttöön otto on suositeltavaa.
Jos talven aikana kertynyttä poltetta kalavesille on kuitenkin
päästävä purkamaan, on erityisesti emokalojen vapauttaminen
tärkeää. Ohjeet oikeaoppiseen kalan vapauttamiseen löytyvät
esimerkiksi osoitteesta
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/kalan-vapauttaminen/ [1]

Erityisesti Pohjanlahden rannikolla hauet nousevat puroja pitkin
fladoihin ja kluuvijärviin kudulle. Hauen ja monien muiden
kevätkutuisten kalojen kutunousuun voi tutustua esimerkiksi Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön Koolla on väliä -hankkeen
järjestämässä tapahtumassa Raippaluodon saarella Björköbyssä
Bodvattnet-nimisen fladan laskupurolla torstaina 26. huhtikuuta kello 17
alkaen.
Tapahtumaan voi osallistua myös Facebookissa Kalastajan Kanavalla
(https://www.facebook.com/kalastajankanava/ [2]) livevideolähetysten
muodossa. Videolähetyksissä myös haastatellaan asiantuntijoita, jotka
kertovat kutupaikkoina toimivien fladojen ja kluuvijärvien
merkityksestä alueen kalakannoille.

Lisätietoja:

Kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju, puh. 045 113 3050, s-posti:
juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi [3]

Kalatalousasiantuntija Mika Oraluoma, puh. 050 564 8009, s-posti:
mika.oraluoma(at)vapaa-ajankalastaja.fi [3]

_Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön
mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513
seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa._

_www.vapaa-ajankalastaja.fi [4], www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen
[5] _

_www.fisuun.fi [6], www.ottiopas.fi [7],
https://www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat/ [8]_

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. +358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi [4]
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi [9]

www.fisuun.fi [6]

www.ottiopas.fi [7]Links:
——
[1] http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/kalan-vapauttaminen/
[2] https://www.facebook.com/kalastajankanava/
[3] http://vapaa-ajankalastaja.fi
[4] http://www.vapaa-ajankalastaja.fi
[5] http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen
[6] http://www.fisuun.fi
[7] http://www.ottiopas.fi
[8] https://www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat/
[9] http://www.vapaa-ajankalastajalehti.fi

____________________

TIEDOTE 24.4.2018

Julkaistavissa heti

VUODEN LÄHIKALASTUSPAIKKA ON VIINIKANJOKI PARKANOSSA

SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ VALITSI VUODEN
LÄHIKALASTUSPAIKAKSI 2018 PARKANON URHEILUKALASTAJIEN YLLÄPITÄMÄN
VIINIKANJOEN ERITYISKALASTUSALUEEN, JOKA KÄSITTÄÄ VIINIKANJOEN KOLME
YLINTÄ KILOMETRIÄ. AIVAN PARKANON KESKUSTAN TUNTUMASSA VIRTAAVASSA
VIINIKANJOESSA ON RUNSAS JA MONIPUOLINEN KALASTO. VIINIKANJOELLA ON
OTETTU HUOMIOON MYÖS LIIKUNTARAJOITTEISET KALASTAJAT.

Viinikanjoki virtaa aivan Parkanon keskustan kupeessa ja on siksi
kalastajien helposti saavutettavissa. Etäisyydet lähialueen
suuremmista kaupungeista ovat maltilliset; sekä Tampereelta että
Seinäjoelta on Viinikanjoelle matkaa vain 90 kilometriä.
Liikuntarajoitteisia kalastajia varten on joelle rakennettu
kalastuslaituri, joka mahdollistaa kalastuksen peräti 120 metrin
matkalla. Kalastuslaituri sijaitsee Haapaskosken alapuolella sijaitsevan
Haapaslammen länsirannalle.

Viinikanjoki tarjoaa elämyksellistä vapakalastusta monipuolisessa ja
kauniissa ympäristössä. Viinikanjoen erityiskalastusalueella sijaitse
neljä koskea suvantoineen. Alueen halutuimmat saaliskalat ovat
kirjolohi ja taimen, joista jälkimmäinen elää Viinikanjoessa
luonnonvaraisena. Taimenen lisäksi Viinikanjoen luontaiseen kalastoon
kuuluvat ahven, hauki, kivisimppu, kuha, kuore, lahna, made, salakka,
särki ja säyne. Joessa elävän luonnonvaraisen taimenkannan
turvaamiseksi kaikki alueelta saatavat taimenet tulee vapauttaa.
Lisäksi taimenen lisääntymistä turvataan kahluukiellolla, joka
käsittää  joulukuun alun ja toukokuun lopun välisen ajan. Koska
taimenen lisääntymisalueet sijaitsevat alueen yäosissa, tehdään
kirjolohi-istutukset alueen alaosalle.

Lisää tietoa Viinikanjoen erityiskalastusalueesta:
https://www.viinikanjoki.com/jokiesittely/ [1]

Lisätietoja:
Kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju, puh. 045 113 3050

_Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön
mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513
seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa._

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. +358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi [2]
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi [3]

www.fisuun.fi [4]

www.ottiopas.fi [5]Links:
——
[1] https://www.viinikanjoki.com/jokiesittely/
[2] http://www.vapaa-ajankalastaja.fi
[3] http://www.vapaa-ajankalastajalehti.fi
[4] http://www.fisuun.fi
[5] http://www.ottiopas.fi_______________________________________

HAUKIPERHOKURSSI

Perhonjokilaakson Perhokalastajat ry järjestää haukiperhokurssin
lauantaina 5.5. klo 11-15 Kokkolan kirjaston Hongell-salissa. (Isokatu
3, 67100 Kokkola)

Kurssilla perehdytään haukiperhojen sidontaan taitavan hauenkalastajan
Tuomas Hakalan opastuksella.

Ottiperhojen lisäksi  kurssilla tutustutaan hauenkalastukseen
soveltuviin perhokalastusvälineisiin, eli siihen kuinka toimiva ja
helppoheittoinen setti rakennetaan.

Kurssille osallistumismaksu on 10 euroa, joka kattaa kaikki
käytettävät materiaalit.

Osallistujilla olisi hyvä olla mukana omat sidontavälineet sekä myös
perustiedot perhonsidonnasta.

Kurssille saa toki osallistua myös pelkkänä kuunteluoppilaana, jos
perhojen sitomiseen osallistuminen ei syystä tai toisesta onnistu.

Pyydämme ilmottamaan kurssille osallistumisesta etukäteen 4.5.
mennessä perhonjoki@gmail.com tai 0451316175

Hankkeelle on saatu avustusta kalastonhoitomaksuvaroista
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.
______________________________ 

Korjaus Vapapäivän kohdeluetteloon!

Pahoittelut. Seurakirjeessä olleesta listasta puuttui Kuhmon Syväjärvi.

Tässä ovat kohteet 9.6.2018:

Teijo, Matildajärvi (ilmoittautuminen luontotalolla)

Ikaalinen, Teerilampi

Lammi (Evo), Niemisjärvet

Yhteyshenkilö: Janne Rautanen, janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 0400 946968.

Kivijärvi, Heikinlampi

Yhteyshenkilö: Juha Ojaharju, juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 045 113 3050

Nurmes, Peurajärvi

Lieksa, Änäkäinen (Ruunaa on nyt ns. omatoimikohde)

Mikkelin Valkea

Yhteyshenkilö: Janne Tarkiainen, janne.tarkiainen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 044 547 9116

Kuhmo, Syväjärvi

Rovaniemi, Vikaköngäs

Sievi, Maasydänjärvi

Sodankylä, Ahvenlampi

Vaalan Manamasalo

Yhteyshenkilö: Petter Nissen, petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 0500 440 923

Terv. Janne

_______________________________

Tiedote 19.4.2018
Julkaistavissa heti

Kalastusvälineiden puhtaudesta huolehdittava tarkasti IHN-virustaudin esiintymisalueilla

Kalastuskausi alkaa nyt kevään edetessä. Siianonkijat ja muut kalastajat alkavat liikkua kalastuspaikoilla yhä enemmän. Viime marraskuussa Suomessa todettiin ensi kertaa kalanviljelylaitoksen kirjolohissa IHN-tautitartunta. Taudin esiintymisalueilla kalastajien on erittäin tärkeää ottaa huomioon Eviran ohjeet kalastusvälineiden käsittelystä.

IHN on tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio, joka on lohikalojen virustauti. Virus voi myös tarttua muihin kalalajeihin, esimerkiksi särkikaloihin. Ihmiselle tai muille tasalämpöisille eläimille tauti ei aiheuta terveysvaaraa. IHN aiheuttaa kuolleisuutta yleensä alle kahden kuukauden ikäisillä kaloilla. Tauti leviää sairaiden kalojen, oireettomien kantajien ja ympäristön välityksellä. IHN-taudista voi lukea tarkemmin Eviran sivuilta https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/.

IHN-tautia saattaa esiintyä luonnonkaloissa erityisesti Vatungin edustan merialueella sekä Kymijoen vesistöalueella sijaitsevilla Nilakan ja Virmasveden alueilla, Kaavin ja Juukan kunnissa sijaitsevalla Saarijärven vesialueella sekä Nurmeksessa Pielisen pohjoisosassa.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja Kalatalouden Keskusliitto muistuttavat, että taudin leviämisen ehkäisemiseksi edellä mainituilla alueilla kalastajien tulee käsitellä kaloihin kosketuksissa olleet kalastusvälineet ja kalusto kuivaamalla, kuumalla tai desinfioimalla. Välineet tulee ennen toimenpiteitä puhdistaa mekaanisesti, niin ettei niissä ole näkyvissä kalan tai syötin jäänteitä tai likaa. Tarkemmat ohjeet kalastusvälineiden ja kaluston käsittelystä saa Eviran sivuilta https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/ohjeita-kalastajille/. Sivustolla on tulostettavat ohjeet, joita pyydetään toimittamaan luvanmyyntipisteisiin alueilla, joilla IHN-tautia esiintyy.

Kuolleita kaloja tai niiden perkeitä ei saa jättää jäälle tai rannalle, vaan ne tulee hävittää asianmukaisesti biojätteen tai sekajätteen mukana, kalat voidaan myös haudata maahan.

 

Lisätietoja:
Juha Ojaharju, kalatalousasiantuntija, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, puh. 045 113 3050
Niina Tuuri, iktyonomi (amk), Kalatalouden Keskusliitto, puh. (09) 6844 5926

Hanna Kuukka-Anttila, ylitarkastaja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, puh. 040 351 3318

 

_________________________________

TIEDOTE 21.4.2018

Julkaistavissa heti

Pienvesivoimaloiden kalatievelvoitteet on saatava nykypäivään

SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖN (SVK) KEVÄTKOKOUS VAATII
VOIMAYHTIÖITÄ TOTEUTTAMAAN NIILLE MÄÄRÄTYT KALATIEVELVOITTEET.
LISÄKSI JÄRJESTÖ VAATII HALLITUSTA MUUTTAMAAN VESILAKIA SITEN, ETTÄ
KALAKANNOILLE JA KALASTUKSELLE VAHINKOA AIHEUTTAVILLE
VESIVOIMAYHTIÖILLE VOIDAAN JÄLKIKÄTEEN MÄÄRÄTÄ KALATIEVELVOITE.

_ _

Pienvesivoimaloiden (alle 5 mW) osuus Suomen vesivoiman
energiantuotannosta on viisi prosenttia, mutta niiden aiheuttama vahinko
Suomen vaelluskalakannoille on mittava. Vaelluskalakannoistamme on vain
rippeet jäljellä ja kaikki jäljellä olevat vaeltavat taimenkannat
ovat uhanalaisia. Niiden kutujoet katkeavat tavallisesti pienvoimaloiden
patoihin. Yhtiöiden halukkuus rakentaa vapaaehtoisesti kalateitä on
olematon ja julkinen rahoitus on riittämätön kalateiden
rakentamiseksi niihin.

Pienvesivoimaloita on Suomessa 154 kappaletta. Kymmenissä voimaloissa
ei ole toteutettu niiden luvissa määrättyjä kalatievelvoitteita. 50
vanhalle voimalalle ei ole aikoinaan määrätty mitään
kalatalousvelvoitetta, jolloin niihin ei voida jälkikäteen määrätä
kalateitä nykyisen vesilain mukaan.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö teki vuosi sitten yhdessä
Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen kanssa esityksen vesilain
tarkistamiseksi, niin että lupaviranomainen voisi hakemuksesta
määrätä kalatalousvelvoitteen sellaiseen lupaan, johon velvoitetta
ei ole aikaisemmin sisältynyt. Kalatiekustannukset jäisivät luvan
haltijalle, jos voimalasta aiheutuu vahinkoa uhanalaiselle kalakannalle.
Esitykseen on suhtauduttu suopeasti, mutta asia ei ole hallituksessa
edennyt mihinkään.

SVK katsoo, että vesilaki on jäänyt pahasti ajastaan jälkeen ja lain
tarkistamisella on kova kiire. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin
vaatimukset vesistöjen esteettömyydestä eivät ole Suomessa
toteutuneet lukuisten vaelluskalajokien osalta. Vesilaista puuttuvat
niin ikään kytkennät uusittuun kalastuslakiin, joka pyrkii turvaamaan
kalojen luontaisen elinkierron ja elvyttämään uhanalaisia
vaelluskaloja. Uhanalaiset vaelluskalakantamme tarvitsevat toipuakseen
esteettömiä jokia sekä vahingon aiheuttajan maksamaan kalatiet.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin
21.4.2018 Helsingissä.

Lisätietoja:

SVK, toiminnanjohtaja Markku Marttinen, puh. 044 759 9717,
markku.marttinen@vapaa-ajankalastaja.fi

_ _

_Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön
mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513
seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa._
_______________________________________________


Piireille ja seuroille,

SVK:n hallitus käsitteli kilpailujaosten tekemiä sääntöehdotuksia
27.1.18 pitämässä kokouksessaan. Säännöt on nyt muokattu tänään
saadun hallituksen pöytäkirjan pohjalta ja päivitetyt säännöt
(pilkki-, onki-, uistelusäännöt sekä SM-tieto) löytyvät nyt
kotisivuiltamme:
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kilpailut/kilpailusaannot/ [1]. Talven
kilpailukutsut on myös muokattu vastaamaan uudistettuja
sääntöjämme, kutsut löytyvät tästä:
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kilpailukutsut/ [2].

Jaostot käsittelivät myös osallistumismaksut ja päivittivät niitä
lähinnä joukkuemaksujen osalta. Kilpailumaksut ja SVK:n ”verot”
löytyvät tästä:
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kilpailut/kilpailumaksut/ [3].

Piirit, laitattehan ystävällisesti tätä viestiä edelleen
seuroillenne, kiitos.

Kilpailuterveisin,

Marcus Wikström

Marcus Wikström

Kalatalousasiantuntija

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Vanha talvitie 2 – 6 A 11

00580 Helsinki

P. +358 45 110 2126

marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi [4]

vapaa-ajankalastajalehti.fi [5]

www.fisuun.fi [6]
www.ottiopas.fi [7]

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. +358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi [8]
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi [9]

www.fisuun.fi [10]
____________________________________

TIEDOTE 8.4.2018
Julkaistavissa heti

AHVENTEN TAPPOPAKKO EI KÄÄNNYTTÄNYT PILKKIKANSAA

SM-PILKKIKILPAILU HOUKUTTELI YLI TUHAT KALASTAJAA KUUSAMOJÄRVELLE

KUUSAMON KESKUSTAN VIERESSÄ SIJAITSEVAN JÄRVEN JÄÄLAKEUDELLA
NÄHTIIN POIKKEUKSELLISTA VIPINÄÄ EILEN 7. HUHTIKUUTA PILKKIKANSAN
TAISTELLESSA SUOMEN MESTARUUKSISTA. 1060 OSALLISTUJAN MÄÄRÄ ON MAAN
POHJOISOSISSA JÄRJESTETTÄVISSÄ SM-PILKEISSÄ HYVÄ SAAVUTUS.
KOILLISMAAN KALAVEDET OVAT KILPAILIJOIDEN SUOSIOSSA. HETI SM-PILKIN
JÄLKEEN LÄHIVESILLÄ JATKETAAN KILPAILEMISTA ERÄMAA-KUUSAMON
PILKKIVIIKOLLA, JOKA KERÄÄ VUOSITTAIN JÄRVILLE SATOJEN PILKKIJÖIDEN
JOUKON.

Suomen kansalliskala ahven oli ainoa hyväksyttävä saalislaji
SM-pilkissä. Puntarille tuodut suurimmat kalapussit olivat varsin
pulleita peilaten poikkeuksellisen paksuun lumipeitteeseen, joka on
häirinnyt pilkkimistä tänä talvena heikentäen kalojen
syöntihalukkuutta koko maassa.

Runsaasti median huomiota saanut sääntöuudistus, joka edellyttää
ahventen tappamista heti pyyntihetkellä ei näkyvästi vaikuttanut
kilpailun tunnelmaan. Aiemmin saaliin tappaminen välittömästi oli
säännöissä suositus. Kilpailijat ottivat sääntöuudistuksen
vastaan kaksijakoisesti. Aktiivisten kilpapilkkijöiden joukosta osa oli
edelleen sillä kannalla, että suositus olisi riittänyt.  Monet
suhtautuvat kuitenkin uuteen kiristyneeseen sääntöön maltillisesti.
Sääntöuudistuksen taustalla oli saaliin käsittelyyn liittyviä
eettisiä syitä.

Perinteinen SM-pilkki on säilyttänyt vuosikymmeniä suosionsa
osallistujamäärältään ylivoimaisesti suurimpana Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön yksittäisenä pilkinnän
SM-kilpailuna. Virallisia pilkinnän SM-kilpailuja järjestetään
erikseen myös kirjolohen, taimenen, raudun, särjen ja kiisken
pyytäjille.

PILKINNÄN SUOMEN MESTARIT SARJOITTAIN:
Nuoret 12 vuotta: Piirainen Konsta, Merilapin Urheilukalastajat, 0,811
kg.
Tytöt 15 vuotta: Sarpola Helmi, Merilapin Urheilukalastajat, 1,326 kg.
Pojat 15 vuotta: Hagström Jaakko, Vimpelin Kalaveikot, 1,534 kg.
Tytöt 19 vuotta: Paananen Viivi, Ylä-Keiteleen Koukku, 0,160 kg.

Pojat 19 vuotta: Rahikkala Oskari, Merilapin Urheilukalastajat, 2,845
kg.

Naiset: Enojärvi Eeva, Kuusamon Uistinseura, 2,901 kg.
Naisveteraanit 60 vuotta: Koivisto Eeva-Liisa, Oulun Erä- ja
Kennelkerho, 2,136 kg.
Naisveteraanit 70 vuotta: Virkkunen Eila, Survarit, 2,691 kg.
Naisveteraanit 80 vuotta: Åman Ritva, Lieksan Kalamiehet, 2,866 kg.
Miehet: Kankaanpää Tero, Lakeuden Urheilukalastajat, 5,122 kg.
Miesveteraanit 60 vuotta: Mustalahti Tapio, Vammalan Urheilukalastajat,
5,224 kg.
Miesveteraanit 70 vuotta: Kokko Pekka, Kivijärven Kalaveikot, 4,258 kg.

Miesveteraanit 80 vuotta: Haverinen Raimo, Karjalan Kalamiehet, 1,235
kg.
Tulokset kokonaan www.vapaa-ajankalastaja.fi [1] => Kilpailut =>
Tulokset.

Lisätietoja:
Kalatalousasiantuntija Petter Nissén, puh. 0500 440 923, s-posti:
petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi [2]
Kilpailunjohtaja Rauno Veteläinen, Kuusamon Uistinseura, puh. 0400 916
350, s-posti: kuusamonmarja(at)gmail.com [3]

_Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön
mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513
seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa._
_____________________


TIEDOTE 11.4.2018

Julkaistavissa heti

Kalastusoppaat, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja Suomen
Ammattikalastajaliitto
vastustavat vapaa-ajankalastajien saaliin myymistä

_ _

_SUOMEN KALASTUSOPPAAT, SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ JA
SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO OVAT HUOLISSAAN HALLITUKSEN KEHYSRIIHESSÄ
ESIIN NOUSSEESTA ESITYKSESTÄ SALLIA VAPAA-AJANKALASTUKSESSA PYYDETYN
SAALIIN MYYMINEN KAUPPOIHIN JA RAVINTOLOIHIN._

_ _

Kalastusoppaiden sekä vapaa-ajan- ja ammattikalastajien mielestä
vapaa-ajankalastajien saaliin myynnin sallimisen perusteleminen normien
purkamisella on keinotekoista. Byrokratian purkamisen sijaan esitys
toteutuessaan kasvattaisi harmaata taloutta, vaikeuttaisi valvontaa ja
heikentäisi elinkeinokalatalouden kannattavuutta. Tätäkö hallitus
haluaa?, kysyvät puheenjohtaja Markku Tiusanen, toiminnanjohtaja Markku
Marttinen ja toimitusjohtaja Kim Jordas.

Merialueelta pyydetyn vapaa-ajankalastajien saaliin kauppaaminen on
kielletty EU:n kalastuksen valvonta-asetuksella. Esitys saaliin
myynnistä kauppoihin ja ravintoloihin koskisi siis sisävesiltä
pyydettyä saalista.

Nykyisen kalastuslain mukaan vapaa-ajankalastajat voivat myydä
satunnaisesti vähäisen määrän sisävesiltä pyydettyä saalista
suoraan naapureille, tuttaville ja muille kuluttajille. Kauppaan ja
ravintoloihin tapahtuva myynti on kokonaan kielletty.

Vapaa-ajankalastajien saaliin myynnin mahdollistamisen sijaan olisi
syytä pohtia, ovatko kalastuslain määräykset vapaa-ajankalastuksessa
käytettävistä pyydysmääristä ajan tasalla. Miten on ylipäätään
mahdollista, että vapaa-ajankalastaja saa edelleen kalastaa niin
monella verkolla (8 verkkoa), että saalis pitäisi myydä kauppoihin ja
ravintoloihin?

Lisätietoja:
Suomen kalastusopaskilta, puheenjohtaja Markku Tiusanen p. 040 572 8931
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, toiminnanjohtaja Markku
Marttinen p. 044 759 9717

Suomen Ammattikalastajaliitto, toimitusjohtaja Kim Jordas p. 0400 720690


_Suomen Kalastusopaskilta ry on kalastusoppaiden valtakunnallinen
yhdistys, jonka tavoitteena on kohottaa kalastusoppaan ammatin yleistä
arvostusta, kehittää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja
parantaa kalastusmatkailualan yleisiä toimintaedellytyksiä._

_Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön
mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513
seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa._

_Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry on suomalaisen ammattikalastajan
ja kalastuselinkeinon edustaja. _

____________________________________________

Tiedoksi SVK:n jäsenseuroille

Viehekalastuksen SM -kilpailun ilmoittautuminen alkaa 3.4. klo 18

SVK:n Koolla on väliä -hanke järjestää Säkylän Pyhäjärvellä 16.–17.6.2018 Viehekalastuksen SM-kilpailukokonaisuuden. Lauantaina järjestetään SM-Ahven ja sunnuntaina SM-Hauki, joissa molemmissa viisi pisintä kalaa/laji ratkaisee voiton. Viehekalastuksen Suomen mestariksi julkistetaan SM-hauki ja SM-ahven -kilpailuissa parhaiten menestynyt venekunta. Kahden hengen venekuntien välillä käytävissä kilpailuissa saa kukin kilpailija käyttää yhtä viehettä kerrallaan. Osallistumismaksu on 200 €/ venekunta, joka sisältää osallistumisoikeuden kolmeen SM-kilpailuun, lauantain illallisen kisakeskuksessa sekä sunnuntain kisasopan ennen palkintojenjakoa.

Viehekalastuksen SM -kilpailussa jaetaan mitalit myös joukkuesarjassa. Joukkueet muodostetaan kahdesta SM-hauki ja SM-ahven -kilpailuihin osallistuvasta venekunnasta. Osallistumisoikeus joukkuesarjaan on yrityksillä ja SVK:hon kuuluvilla rekisteröityneillä yhdistyksillä. Hinta on 200 €/ joukkue, joka ei sisällä joukkueeseen kuuluvien venekuntien maksua. Joukkuesarjassa kilpaillaan ennen kaikkea kunniasta, joten miltä kuulostaisi, jos teidän seuranne julistettaisiin Viehekalastuksen joukkuesarjan Suomen mestariksi?

Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 3.4. klo 18!
Vain nopeimmille on paikkoja tarjolla, sillä venekuntien määrä on rajattu 60:een. Lisätiedot kilpailusta löytyvät osoitteesta www.viehekalastuksen-sm.fi.

———————————————————————————————–

 

____________________________________

TIEDOTE 28.3.2018

Julkaistavissa heti

Harjuksen kevätrauhoitus alkaa 1. huhtikuuta

 

Uusittu kalastusasetus kieltää kaiken harjuksen kalastuksen sisävesissä 1.4. – 31.5. lähes koko maassa. Sisävesissä leveyspiirin 67 pohjoispuolella harjusta saa kalastaa edelleen myös keväällä. Meressä harjus on rauhoitettu ympäri vuoden.

 

Muista kotoisista lohikaloistamme poiketen harjuksen kutuaika ajoittuu kevääseen. Uusitun kalastusasetuksen mukainen kevätrauhoitus eteläisillä sisävesillä pyrkii turvaamaan lisääntymisrauhan paikoin heikoille harjuskannoille. Lajia tavataan virtavesien lisäksi useissa järvissä sekä meressä Pohjanlahdella. Merikutuinen harjus on äärimmäisen uhanalainen ja siten rauhoitettu kalastukselta ympäri vuoden.

 

Harjus on helppo tunnistaa purjemaisesta selkäevästä, jollaista ei ole muilla kotoisilla lohikaloilla. Yleisväritykseltään hopeisella ja tummaselkäisellä harjuksella on lisäksi lohikaloille tyypillinen rasvaevä, joka sijaitsee selkäevän ja pyrstön välillä.

 

Pyyntimittojen vastainen tai rauhoitusaikana saaliiksi saatu harjus tulee kalastuslain mukaan aina laskea takaisin veteen. Harjuksen pyyntimitta on leveyspiirin 67 pohjoispuolella 30 ja eteläpuolella 35 senttiä. Kalan käsittelyyn on syytä kiinnittää erityistä huomiota sitä vapautettaessa. Vapautettava kala tulee pyrkiä irrottamaan pyydyksestä nopeasti ja kalan puristamista on vältettävä. Kalaan tulisi aina koskea märin käsin, jotta suojaavaa limakerrosta ei vaurioiteta. Seikkaperäiset ohjeet kalan vapauttamiseen löytyvät Koolla on väliä -hankkeen nettisivuilta osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/kalan-vapauttaminen/

 

 

Lisätietoja

Kalatalousasiantuntija Petter Nissén, puh. 0500 440 923, s-posti: petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Kalatalousasiantuntija Mika Oraluoma, puh. 050 564 8009, s-posti: mika.oraluoma(at)vapaa-ajankalastaja.fi

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.

 

 

_______________________________________________Links:
——
[1] http://www.smpilkki2018.fi
[2] http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/sm-pilkki/
[3] http://www.vapaa-ajankalastaja.fi
[4] http://www.vapaa-ajankalastajalehti.fi
[5] http://www.fisuun.fi
[6] http://www.ottiopas.fi_________________________________

 

Lisätietoja

Kalatalousasiantuntija Petter Nissén, puh. 0500 440 923, s-posti: petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Kalatalousasiantuntija Mika Oraluoma, puh. 050 564 8009, s-posti: mika.oraluoma(at)vapaa-ajankalastaja.fi

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.

—————————————————————————————————————————–

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. +358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

 

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi

www.fisuun.fi

www.ottiopas.fi

_________________________________________________

Tiedoksi SVK:n jäsenseuroille

Viehekalastuksen SM -kilpailun ilmoittautuminen alkaa 3.4. klo 18

SVK:n Koolla on väliä -hanke järjestää Säkylän Pyhäjärvellä 16.–17.6.2018 Viehekalastuksen SM-kilpailukokonaisuuden. Lauantaina järjestetään SM-Ahven ja sunnuntaina SM-Hauki, joissa molemmissa viisi pisintä kalaa/laji ratkaisee voiton. Viehekalastuksen Suomen mestariksi julkistetaan SM-hauki ja SM-ahven -kilpailuissa parhaiten menestynyt venekunta. Kahden hengen venekuntien välillä käytävissä kilpailuissa saa kukin kilpailija käyttää yhtä viehettä kerrallaan. Osallistumismaksu on 200 €/ venekunta, joka sisältää osallistumisoikeuden kolmeen SM-kilpailuun, lauantain illallisen kisakeskuksessa sekä sunnuntain kisasopan ennen palkintojenjakoa.

Viehekalastuksen SM -kilpailussa jaetaan mitalit myös joukkuesarjassa. Joukkueet muodostetaan kahdesta SM-hauki ja SM-ahven -kilpailuihin osallistuvasta venekunnasta. Osallistumisoikeus joukkuesarjaan on yrityksillä ja SVK:hon kuuluvilla rekisteröityneillä yhdistyksillä. Hinta on 200 €/ joukkue, joka ei sisällä joukkueeseen kuuluvien venekuntien maksua. Joukkuesarjassa kilpaillaan ennen kaikkea kunniasta, joten miltä kuulostaisi, jos teidän seuranne julistettaisiin Viehekalastuksen joukkuesarjan Suomen mestariksi?

Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 3.4. klo 18!
Vain nopeimmille on paikkoja tarjolla, sillä venekuntien määrä on rajattu 60:een. Lisätiedot kilpailusta löytyvät osoitteesta www.viehekalastuksen-sm.fi.

———————————————————————————————–

Kutsu pilkinnän Suomen mestaruuskilpailuun 2018

SM-pilkki käydään lauantaina 7.4.2018 Kuusamossa. Vuoden 2018 pilkinnän Suomen mestaruuskilpailut järjestää Kuusamon Uistinseura ry. Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto sijaitsevat kilpailun lähtöpaikan välittömässä läheisyydessä. Osoite on Sossonniementie 94, Raatesalmi, 93600 Kuusamo. 
Kilpailuaika kaikissa sarjoissa on klo 10.00 -14.00. Kilpailualueelle siirtyminen alkaa noin klo. 9.15 annettavalla äänimerkillä, eli avajaistilaisuuden jälkeen, ja maalialueelle kilpailijan on palattava klo. 15.00 mennessä.

Kilpailualue 
Kilpailualue sijaitsee Kuusamojärvellä Kuusamossa. Kilpailualueesta on saatavilla karttoja kisajärjestäjältä 3 euron kappalehintaan. Karttoja voi ostaa myös SM-esikilpailun 10.3. ja SM-kilpailun 7.4. yhteydessä. Kartta julkaistaan SM-pilkki 2018 -käsiohjelmassa. Perhesarjalaiset kilpailevat sääntöjen mukaisesti muiden joukossa, eli erillistä perhesarja-aluetta ei enää ole. Kilpailualueella on kaikki harjoittelu kielletty 24.3.2018 alkaen. Vesialueen omistaja on myöntänyt luvan kilpailualueen rauhoittamiseksi pilkinnältä 24.3.2018-7.4.2018 klo 10.00. Kilpailualueella suoritetaan harjoituskiellon aikana valvontaa järjestäjien toimesta.

Kilpailusarjat 
SM-pilkki 2018 kilpailuissa ratkaistaan seuraavat Suomen mestaruudet:
a) henkilökohtaiset mestaruudet (Huom! Sarjajaot muutettu uudistettujen kilpasääntöjen myötä):
- miehet M, (20-59-vuotiaat)
- miesveteraanit MV 60, (60-69-vuotiaat)
- miesveteraanit MV 70, (70-79-vuotiaat)
- miesveteraanit MV 80, (80-vuotiaat ja vanhemmat)
- naiset N, (20-59-vuotiaat)
- naisveteraanit NV 60, (60-69-vuotiaat)
- naisveteraanit NV 70, (70-79-vuotiaat)
- naisveteraanit NV 80, (80-vuotiaat ja vanhemmat)
- pojat alle 19 vuotta P19, (1999-2002 syntyneet)
- tytöt alle 19 vuotta T19, (1999-2002 syntyneet)
- pojat alle 15 vuotta P15, (2003-2005 syntyneet)
- tytöt alle 15 vuotta T15, (2003-2005 syntyneet)
- nuoret alle 12 vuotta NU12, (2006 ja sen jälkeen syntyneet)

Henkilökohtaiset sarjat ovat avoimet kaikille pilkinnän harrastajille. Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle, joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.

b) joukkuemestaruudet Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvien seurojen kesken
- miesten joukkuekilpailu 1, 2 jne. (4 kilpailijaa/joukkue)
- miesveteraanien joukkuekilpailu 1, 2 jne. (4 kilpailijaa)
- naisten joukkuekilpailu 1, 2 jne. (3 kilpailijaa)
- naisveteraanien joukkuekilpailu 1, 2 jne. (3 kilpailijaa)
- nuorten joukkuekilpailu 1, 2 jne. (3 kilpailijaa 15-v. ja 19-v. sarjoista)
Veteraanijoukkueisiin saa kuulua kilpailijoita kaikista veteraanisarjoista.

c) perhesarjan mestaruus;
- perhejoukkueen tulee koostua yhdestä tai kahdesta huoltajasta sekä 1-2 kilpailuvuonna 19 vuotta täyttävästä tai nuoremmasta lapsesta. Huoltajiksi hyväksytään vanhempien lisäksi myös isovanhemmat ja sisarukset.

Kukin seura voi nimetä haluamansa määrän sääntöjen mukaisia joukkueita eri sarjoihin. Joukkueiden tulee koostua ko. henkilökohtaisten sarjojen kilpailijoista (kaikki joukkueiden jäsenet osallistuvat samalla myös henkilökohtaiseen kilpailuun, paitsi perhesarjalaiset).

Säännöt 
Kilpailuissa noudatetaan SVK:n hallituksen hyväksymiä sääntöjä. Säännöt julkaistaan SM-pilkki 2018 käsiohjelmassa ja ne ovat nähtävänä kilpailukeskuksessa sekä SM-pilkin verkkosivuilla.

Kilpailutoimisto 
SM-pilkin kilpailutoimisto on pe 6.4. avoinna klo 15-20 Sokos Hotelli Kuusamossa, os. Kirkkotie 23 Kuusamo. Kilpailupäivän aamuna kilpailutoimisto avataan klo 7.00 ja silloin kilpailutoimisto on lähtöpaikan läheisyydessä, osoitteessa Sossonniementie 94. Kilpailutoimiston sähköpostiosoite on ajtuomainen@gmail.com, ja puhelin toimiston aukioloaikoina Antti Tuomainen p. 040 835 2928.
Ilmoittautuminen verkkosivujen lomakkeella tai postin välityksellä oheisella lomakkeella. Järjestäjät toivovat ilmoittautumisen tapahtuvan verkkosivujen kautta (www.smpilkki2018.fi). Ilmoittautumisten jälkeen lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostina tiedot osallistumismaksujen maksamista varten: maksun saaja, tilinumero, maksettava summa ja viitenumero. Ilmoittautua voi myös palauttamalla kilpailukutsun mukana SVK:n toimesta seuroille lähetetyt lomakkeet postitse 8.3. mennessä osoitteella Antti Tuomainen, Ainonkuja 4, 78400 Varkaus. Lomake tulisi täyttää selvällä käsialalla. Ilmoittautumisten saavuttua järjestäjälle yhteyshenkilölle lähetetään tiedot osallistumismaksun maksamista varten.

Osanottomaksut 
Osanottomaksut ovat:
- henkilökohtaisissa aikuisten sarjoissa 20 euroa
- henkilökohtaisissa nuorten sarjoissa 10 euroa
- joukkuemaksu miesten sarjassa 40 euroa
- joukkuemaksu miesveteraanien sarjassa 40 euroa
- joukkuemaksu naisten ja naisveteraanien sarjassa 20 euroa
- joukkuemaksu nuorten sarjassa 20 euroa
- perhesarjan maksu 20 euroa
Osanottomaksuun sisältyy kilpailukortti, kisatarra ja käsiohjelma. Kalapussit jaetaan ainoastaan punnituksen yhteydessä.

Jälki-ilmoittautuminen ja joukkuemuutokset
Kilpailuun voi ilmoittautua kilpailutoimistossa vielä perjantaina 6.4. klo 15.00-20.00 ja lauantaina 7.4. klo 7.00-9.00 välisinä aikoina. Jälki-ilmoittautumisista ei peritä lisämaksua! Joukkue-ilmoittautumiset ja olemassa olevien joukkueiden kokoonpanoihin tulevat muutokset tulee tehdä kilpailutoimistossa 7.4. klo 08.00 mennessä. Jälki-ilmoittautumisessa toivotaan käytettävän SVK:n jäsenkorttia.
Myyntipaikkojen varaukset Tapio Ojala p. 040-7599404

Lisätiedot 
Lisätietoja antavat kilpailujohtaja Rauno Veteläinen p. 0400 916 350 sekä varajohtaja Tapio Ojala p. 040 759 9404.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 
Kuusamon Uistinseura ry

_____________________________

TIEDOTE 12.3.2018

Julkaistavissa heti

Suuret siiat kruunasivat Supertärppi-pilkkileirin

Lasten ja nuorten pilkkileirillä saatiin saaliiksi satamäärin ahvenia. Lisäksi joukkoon eksyi muitakin kalalajeja, kuten särkiä, kiiskiä, lahnoja ja komeita siikoja. Pilkkileirin tunnelmasta nautti neljäkymmentä nuorta sekä toistakymmentä aikuista leiriläistä.

Pilkkileiri järjestettiin viime viikonloppuna Karjalohjalla Pellin leirikeskuksessa kalaisan Lohjanjärven rannalla. Suomen Vapaa-ajankalastajien leirille kokoontui osallistujia pääosin Etelä-Suomesta, mutta kauimmaiset leiriläiset olivat tulleet Savon maakunnista. Savon poikien kalaranne olikin hyvin viritetty, sillä Ville Hämäläinen voitti lauantaina kisatun valtakunnallisen lähikalastuskilpailun nuorten sarjan, jossa paremmuuden ratkaisi neljän eri kalalajin pisimpien yksilöiden yhteispituus. Jokainen kalastaja sai kalastaa omalla lähijärvellään ja osallistua kilpailuun lähettämällä kuvan saaliistaan mittalaudan päällä. Kilpailun järjestämisestä vastasi FLF (Finnish Lake Fishers ry). Villen voittotulos ylsi lähes metriin (99,5 cm) ja ero kisan kakkoseen oli selkeä.

Kala oli koko leirin ajan hyvällä syönnillä, ja pieniä ahvenia sai jokainen. Siiat toimivat komeina bonuskaloina ja yli puoleen kiloon vaakaa venyttäneitä siikoja tuli muutamia. Siikoja, kuten ahveniakin, otettiin kotiin viemiseksi ja alkuviikosta monessa kodissa syödäänkin terveellistä itsepyydettyä kalaruokaa.
Kalastuksen ohella leirillä askarreltiin kalastusvälineitä, saunottiin ja vietettiin kivaa aikaa kavereiden kesken. Supertärppi-leirin kanssa samaan aikaan järjestettiin Kaakkois-Suomessa vapaa-ajankalastajien leiri, jonne osanotto oli myös hyvä. Kalastus kiinnostaa nuoria!

Lisää kalastustapahtumia sekä nuorten kalakerhoja löytyy lasten- ja nuorten omilta nettisivuilta osoitteesta www.fisuun.fi.

Lisätietoja:

kalatalousasiantuntija Janne Rautanen puh. 0400 946 968, s-posti: janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

kalatalousasiantuntija Janne Tarkiainen puh. 044 547 9116, s-posti: janne.tarkiainen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.

 

 

TIEDOTE 27.2.2018

Julkaistavissa heti

Pilkkisaaliin käsittely SM-kisoissa alkaa kalan tappamisesta

 

Kuusamossa 7. huhtikuuta kilpaillaan pilkkimisen SM-tittelistä. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) päivittämän SM-pilkkisäännön mukaan kisassa saadut kalat edellytetään tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Aiemmin kalan tappamisesta oli säännöissä suositus. Sääntöjen valvonnasta kisoissa on kuitenkin syntynyt epäselvyyttä.

 

Pilkkisaaliis on tapettava välittömästi tulevissa SM-pilkkikisoissa ja sitä tullaan myös valvomaan SVK:n ohjeiden mukaisesti. Kalojen välitön tappaminen tullaan saattamaan voimaan muissakin soveltuvissa SM-kilpailuissa ja ellei soveltuvaa mallia löydy, harkitaan ko. kilpailuista luopumista.

SVK toimii strategiansa mukaisesti vastuullisesti ja ottaa huomioon erityisesti kalastukseen liittyvät eettiset kysymykset.

 

Laadukasta kalaa ruokapöytään

 

Pilkkiminen on Suomessa edelleen hyvin suosittu harrastus: 1,5 miljoonasta vapaa-ajankalastajasta  yli 0,5 miljoonaa harrasti pilkkimistä vuonna 2017.  Pilkkisaaliin oikea käsittely takaa laadukasta kalaa ruokapöytään. Käsittely alkaa kalan noustessa avannosta. Saaliiksi otettava kala tapetaan välittömästi napakalla iskulla aivojen kohdalle, jotka sijaitsevat hieman silmien tasalta taaksepäin. Kala voidaan tappaa myös esimerkiksi vääntämällä siltä nopeasti niskat nurin. Tapettu kala on verestettävä viivyttelemättä. Se tapahtuu pistämällä veitsellä sivulta kalan kurkkuun niin, että valtimo katkeaa. Kurkkua ei tarvitse katkaista. Pisto riittää ja sydän pumppaa veret lihaksistosta ulos. Kalojen verestystä ei kuitenkaan edellytetä tehtäväksi SM-kilpailuissa.

 

Pilkkikaloja ei pidä laskea jäälle, koska lumi tukkii pistokohdan, eikä veri pääse valumaan ulos. Kalat voi laittaa valumaan saalislaatikkoon tai –pussiin, kunhan muistaa välillä huuhdella valuneen veren ja limat pilkkiavannossa pois. Kevätjäillä ilman lämmettyä kalat kannattaa laskea verestymään jäälle syntyneisiin vesilammikoihin, koska vesi tehostaa veren ulostuloa. Saaliin tappaminen ja verestys pilkkijäillä riittävät. Perkaamisen voi huoletta talvella jättää kotikeittiöön.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Markku Marttinen p. 044 759 9717

Kalatalousasiantuntija Marcus Wikström p. 045 1102126

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.

 

———————————————————————————————————————————————-

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. +358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

 

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi

www.fisuun.fi

www.ottiopas.fi

__________________________________________
——– Alkuperäinen viesti ——–
Aihe: SVKn tiedote: Värikoukulla pilkkivä ei syöttiä kaipaa
Päiväys: 20.2.2018 12:07
Lähettäjä: Jaana Vetikko <jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi>
Vastaanottaja: Jaana Vetikko <jaana.vetikko@gmail.com>

TIEDOTE 20.2.2018

Julkaistavissa heti

VÄRIKOUKULLA PILKKIVÄ EI SYÖTTIÄ KAIPAA

Pikkupakkanen riittää saamaan pilkkijöiden suut messingille ja moni
aloittaa viimeistään silloin tulevan pilkkikauden valmistelut.
Hankitaan ehkä pari uutta pilkkiä, teroitetaan kaira jne. Normaalia
pilkintää, esimerkiksi tapsipilkintää, harrastava kiertää
ostoskierroksen päätteeksi vielä kaupan syöttikaapin kautta. Osa
porukasta kävelee kuitenkin yhtä tyytyväisenä tämän ohi. Miksi?
Nämä pilkkijät harrastavat todennäköisesti tasapaino- tai
värikoukkupilkintää.

Värikoukkupilkinnän ”luvattu maa” lienee läntinen naapurimme ja
sieltä pyyntimuoto rantautui 1970-luvulla Suomeenkin. Kalastusmuoto on
erityisen suosittu kilpapilkkijöiden keskuudessa ja se onkin kehitetty
lähinnä ahventen päämenoksi. Kilpailuetu löytyy menetelmän
nopeudesta, koska aikaa ei kulu syöttien laittamiseen.
Värikoukkupilkintä on pystypilkinnän alalaji. Syötin sijaan pilkin
alla käytetään erivärisillä liimoilla ja mahdollisesti karvoilla
koristeltuja kolmihaarakoukkuja, joita kalat luulevat
syömäkelpoisiksi. Värikoukkupilkkijä yrittää koukkurasioistaan
löytää niin kutsutun ”päivän värin”, jolla saalista alkaisi
kertyä. Koukkurasioita saattaa olla matkassa useita ja jokaisessa on
kymmeniä erikokoisia ja -värisiä luomuksia. Kokenut värikoukkaaja
osaa hahmotella oikeat värit muun muassa veden värin ja valon
määrän – toisin sanoin jään paksuuden – mukaan. Joskus kalojen
mielihalut saattavat kuitenkin yllättää ja koukkurasian
jämäkoukusta tuleekin päivän pelastaja.

Värikoukkuintoilija yrittää paikantaa mahdollisimman isoja
kalaparvia, jotta ahventen kuuluisa kateus heräisi parhaalla
mahdollisella tavalla. Parvien etsinnässä saattaa kertyä runsaasti
sekä kilometrejä että reikiä, puhutaan siis todella aktiivisesta
harrastuksesta. Matalat vedet ovat värikoukkaajalle tärkeä osa
menestystä, syvemmässä vedessä pyyntimuodon tehokkuus laskee.
Kalan löydyttyä, pilkkiä tarjoillaan sen verran aktiivisella
otteella, ettei sen ympärille kokoontuneille raitapaidoille jää
ylimääräistä aikaa pohtia pilkin alla heiluvan makupalan eli
värikoukun syömäkelpoisuutta.

Nykyään löytyy värikoukkupilkintään erikoistuneita
kalastusseurojakin. Esimerkkinä mainittakoon helsinkiläinen seura
Värikaapparit ry, jonka kotisivuilta löytyy runsain määrin
lisätietoja värikoukkupyynnistä; http://www.saunalahti.fi/kaappari/
[1]. He ottavat mielellään uusia jäseniä toimintaansa mukaan.

Pilkkiminen on jokamiehenoikeus eli siihen ei tarvita kalastuslupia,
paitsi vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikoissa sekä
erityiskalastuskohteilla.

Lisätietoja:
kalatalousasiantuntija Marcus Wikström p. 045 110 2126

Marcus Wikström on toiminut Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestössä kalatalousasiantuntijana pian kaksitoista vuotta.
Ahven on hänen suosikkikalansa ja kesäinen jigikalastus sekä talvinen
pilkintä kuuluvat hänen suosikkilajeihinsa. Värikoukkupilkinnän hän
aloitti jo vuonna 1995 ja on siitä asti myös tehnyt värikoukkunsa
itse. Alkuajoista poiketen suurin osa liimamassasta löytää nykyään
tiensä koukkuihin, eikä sormiin. Kysy häneltä rohkeasti lisää.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön
mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513
seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.


__________________________________________

Välitetty viesti alkaa:

 

Lähettäjä: ”Jaana Vetikko” <jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi>
Aihe: virhe jäsenmaksulaskujen e-laskuissa
Päivämäärä: 16. helmikuuta 2018 klo 11.21.31 UTC+2
Vastaanottaja: ”Jaana Vetikko” <jaana.vetikko@gmail.com>

Hei!

SVK:lta on lähtenyt tällä viikolla ensimmäinen erä vuoden 2018 jäsenmaksulaskujen e-laskuja. Valitettavasti laskupohjaan on lipsahtanut vuosiluku 2017. Laskujen summat, viitenumerot ja muut tiedot ovat kuitenkin oikein ja jäsenmaksu kohdistuu maksettaessa jäsenen vuoden 2018 jäsenmaksuksi tuosta virheellisestä vuosiluvusta huolimatta. Virhe koskee lähinnä Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen seurojen e-laskutettavia jäseniä. Pahoittelemme virhettä.

t: Jaana Vetikko ja Tarja Lehtimäki

Jaana Vetikko
tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki
puh. +358 50 525 7806

____________________________________________


——– Alkuperäinen viesti ——–
Aihe: uusi jäsenetu SVKn jäsenille
Päiväys: 19.2.2018 16:53
Lähettäjä: Jaana Vetikko <jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi>
Vastaanottaja: Jaana Vetikko <jaana.vetikko@gmail.com>

AJA PUHTAASTI

Veneen pohjan myrkkymaaleissa käytetään vesistöille erittäin
haitallisia biosideja, jotka vaikuttavat laajasti ja pysyvästi
vedenalaiseen ympäristöön ja täten myös kalakantoihin. Ruotsalainen
tutkimus osoittaa myös, että myrkkyvärit ovat yksi pahimmista
lähteistä vesistöihin kerääntyville mikromuoveille.

Puhdas veneen pohja on valitettavasti myös veneen suorituskyvyn
kannalta merkittävimpiä tekijöitä. Se millä maalaat veneesi pohjan
ja miten pidät pohjan puhtaana vaikuttaa suoraan suorituskykyyn,
polttoaineen kulutukseen ja veneen ajo-ominaisuuksiin.

Kotimainen Seaboost tarjoaa veneilijöille myrkyttömiä
eliönestoratkaisuja joita nyt voit SVK:n jäsenenä tilata heiltä
suoraan 10% alennuksella. Valikoimaan kuuluu testimenestyjiä, kuten
Seaboost Powerturf harjasmatot ja Powerbrush veneen pohja harjat.
Seaboost edustaa Suomessa myös saksalaista pinnoitetta Seaboost
Overdrive, joka on suunniteltu kaikille veneille jotka käyttävät
mekaanista eliönestoa, kuten harjapesukoneet, harjat, painepesurit ja
tietenkin Seaboost menetelmät. Overdrive muodostaa nopean ja erittäin
helppohoitoisen pinnan joka lisäksi kestää kulutusta ja harjausta
jopa 6 vuotta.

Tuotteet voit tilata Seaboost verkkokaupasta www.seaboost.fi [1] tai
info@seaboost.fi tai numerosta 0400 70 3536. Muista mainita tilauksen
yhteydessä, että olet SVK:n jäsen. Alennus ei koske Powerturf RENT
vuokrapalveluja, eikä kampanja hinnoiteltuja tuotteita.

Lisätietoa Seaboost tuotteista www.seaboost.fi [1]

Seaboost eliönesto oli 2016 Itämeriprojektin tuomariston suosikki
lähes sadasta rahoituksesta kilpailevasta ympäristöprojektista.

——————————————————————————————————–

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. +358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi [2]
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi [3]

www.fisuun.fi [4]

www.ottiopas.fi [5]

________________________________________________________

SVK                                                                                                                            Helsingissä 15.2.2018

Seurakirje 1/2018

 

1.SVK:n kevätkokous 21.4.

2. SVK:n jäsenedut löydät kotisivuilta

3. Uutena jäsenetuna mekaaniset eliönestotuotteet

4. Uudistetut kilpailusäännöt

 1.  Vuoden Vapaa-ajankalastaja

6. Ilmoitus Viehekalastuksen SM-kilpailusta

7. Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä

8. Fisuun -nettisivut, kalastuskerhot ja tapahtumat julkisiksi

9. Valtakunnallinen kalastuspäivä 

10. Valtakunnalliset leirit
11. Nuorten onki- ja perhepäivät, piristysruiske seurallenne!
12. Vapapäivänä 9.6. nuoret kalastavat Metsähallituskohteissa ilmaiseksi

13. Vapaa-ajan Kalastaja 2018 aikataulu

14. Seurakirje vain sähköpostilla, ilmoittakaa seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite

15. Valistusmateriaalia seurojen käyttöön

 

 

1. SVK:n kevätkokous 21.4.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous pidetään lauantaina 21.4. Hotelli Arthurissa Helsingissä.

Asia jonka seura tai vapaa-ajankalastajapiiri haluaa kevätkokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi tulee esittää SVK:n hallitukselle 30 päivää ennen kevätkokouksen pitämistä. Mikäli seuranne haluaa jonkin asian kevätkokouksen käsittelyyn, se on syytä hyvissä ajoin esittää omalle vapaa-ajankalastajapiirille, joka päättää sen esittämisestä kevätkokouksen käsiteltäväksi.

 

2. SVK:n jäsenedut löydät kotisivuilta
SVK:lla on runsaasti jäsenetuja, joita henkilöjäsenet voivat hyödyntää jäsenkortin avulla. Jäsenedut löytyvät kotisivuilta www.vapaa-ajankalastaja.fi => Järjestö => Jäsenedut, ja lisäksi matkailun jäsenedut => Matkailu => Matkailun jäsenetuja.

 

3. Uutena jäsenetuna mekaaniset eliönestotuotteet

SVK:n uutena jäsenetuna saat nyt Seaboostilta mekaaniset eliönestotuotteet alennettuun hintaan. Seaboost on alan uranuurtaja Suomessa, jonka tuotteet ovat saaneet loistavia testituloksia useissa eri yhteyksissä. Ne ovat saaneet tunnustusta myös sekä ympäristö- että innovaatiopalkintojen muodossa.

Seaboost -tuotteet ovat vahvasti mukana osana Change -projektin suosituksia. Voit tutustua tuotteisiin ja tarjontaan osoitteessa www.seaboost.fi.

 

4. Uudistetut kilpailusäännöt
SVK:n hallitus käsitteli kilpailujaosten tekemiä sääntöehdotuksia 27.1. kokouksessaan. Säännöt on nyt muokattu hallituksen pöytäkirjan pohjalta ja päivitetyt säännöt (pilkki-, onki-, uistelusäännöt sekä SM-tieto) löytyvät kotisivuiltamme: http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kilpailut/kilpailusaannot/. Talven kilpailukutsut on myös muokattu vastaamaan uudistettuja sääntöjämme, kutsut löytyvät tästä: http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kilpailukutsut/.
Jaostot käsittelivät myös osallistumismaksuja ja päivittivät niitä lähinnä joukkuemaksujen osalta. Kilpailumaksut ja SVK:n ”verot” löytyvät tästä: http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kilpailut/kilpailumaksut/.

Hallituksen terveiset koskien SM-pilkin sääntömuutoksia: Hallitus päätti muuttaa lauseen ”Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa”, sanan suositella, sanaksi edellytetään. Tämä päätös tehtiin, jotta pystyttäisiin rauhoittamaan SM-pilkin järjestäjiin kohdistuva ulkoinen paine. Tämä ei aiheuta muutoksia seulamiesten tehtäviin. Samalla muistutetaan siitä, että kaloille ei tule aiheuttaa tarpeetonta kipua.

 1.  Vuoden Vapaa-ajankalastaja

Muistutamme, että Vuoden Vapaa-ajankalastajan valinta on ovella. Jokaisen vapaa-ajankalastajapiirin toivotaan esittävän mahdollisimman nopeasti yhden ansiokkaan henkilön perusteluineen. Kilpailutoimikunta tekee päätöksensä helmikuun aikana. Kilpailutoimikunnan valintaan vaikuttavat seuraavat kriteerit: aktiivinen osallistuminen järjestön eri SM-kisoihin, aktiivinen osallistuminen seuratoimintaan sekä medianäkyvyys (esim. jonkun lajin uusi SE). Titteli myönnetään kerran vuodessa yhdelle SVK:n jäsenelle.

Vuoden Vapaa-ajankalastaja saa palkinnokseen kiertopokaalin sekä pienemmän palkinnon, joka jää voittajalle muistoksi.

Ehdotukset kalatalousasiantuntija Marcus Wikströmille, p. 045 110 2126 tai marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fimahdollisimman nopeasti!

 

6. Ilmoitus Viehekalastuksen SM-kilpailusta

SVK:n Koolla on väliä -hanke järjestää Säkylän Pyhäjärvellä 16.–17.6. Viehekalastuksen SM-kilpailun. Samassa yhteydessä järjestetään myös SM-Ahven ja SM-Hauki. Kilpailuissa noudatetaan vastuullisen vapaa-ajankalastuksen periaatteita ja viisi pisintä kalaa/laji ratkaisee voiton. Kahden hengen venekuntien välillä käytävissä kilpailuissa saavat kilpailijat käyttää yhtä viehettä kerrallaan. Lisätietoja kilpailuista julkaistaan pian osoitteessa www.viehekalastuksen-sm.fi.

 

7. Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä

SM-mormuskointikisasta, SM-lohipilkistä, SM-rautupilkistä, SM-kiiskipilkistä, SM-särkipilkistä sekä pilkinnän ja mormuskoinnin maajoukkuekarsinnoista tietoa oheisessa kilpailuliitteessä.

 

8. Fisuun -nettisivut, kalastuskerhot ja tapahtumat julkisiksi

Ilmoittakaa omat nuorisotapahtumanne tai kalakerhonne sivuille tapahtumalomakkeen kautta, jotta alueenne nuoret ja perheet löytävät mukaan tapahtumiinne. Viime vuonna tapahtumakartalle saatiin koottua jo yli 200 tapahtumaa!

9. Valtakunnallinen kalastuspäivä
Muistutamme, että SVK:n hallituksen päätöksellä keskusjärjestö irtaantuu Valtakunnallisen kalastuspäivän järjestelyistä vuodesta 2018 alkaen. Syynä irtaantumiseen on mm. talkoolaisten paikoittainen uupumus sekä tapahtuman vaikuttavuuden hiipuminen. Kalatalouden Keskusliitto jatkaa hankkeen parissa omin päin. SVK:n piirit ja seurat voivat järjestää alueellisia tapahtumia jatkossakin, mikäli toiminta katsotaan paikallisesti mielekkääksi. Keskusjärjestö kiittää kaikkia näinä vuosina kyseisen hankkeen parissa työskennelleitä talkoolaisia ja puuhahenkilöitä!
SVK jatkaa kovaa uurastustaan nuorisotyön saralla uusia ja entistä tehokkaampia keinoja etsien ja uusia polkuja hyödyntäen, tuloksellisuutta ja työn vaikuttavuutta silmällä pitäen.

10. Valtakunnalliset leirit 

Nuorille ja perheille suunnattuja valtakunnallisia leirejä järjestetään ainakin kolme. Leireille voivat osallistua nuoret sekä perheet koko maan alueelta. Osanottomaksut ovat erittäin edullisia ja leiripassit sisältävät leireillä täyden ylläpidon ruokailun ja ohjelman kera.

Mainostattehan leirejä jäsenille tai kerätkää kalaseurastanne mukava porukka mukaan viihtymään.

Nuorten leirit ovat pääsääntöisesti tarkoitettu 10-17-vuotiaille. Perheleirit aikuiselle yhdessä nuoren kanssa tai perheille. Myös nuorten leireille voi osallistua aikuinen yhdessä lapsen kanssa. Tarkempia lisätietoja leireistä löytyy www.fisuun.fi tapahtumat à leirit.

Fisuun-sivuston tapahtumakartalta löytyy myös muita nuorten leirejä sekä tapahtumia, joihin voi osallistua.

HAKU: Oletteko kiinnostuneet järjestämään Fisuun-leirin nuorille kesän 2018 aikana Etelä- Keski- tai Länsi-Suomessa. Ottakaa yhteyttä janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi tai puh. 0400 946 968.
Leirille myönnetään taloudellista- ja työntekijätukea.

Leirit 2018: 

SUPERTÄRPPI- valtakunnallinen nuorten pilkkileiri 9-11.3.
Leiriläispaikkoja vielä muutama jäljellä.

”Hossan Mesikämmen”- nuorten valtakunnallinen kalastusleiri 7.-10.7.
Ilmoittautuminen alkanut.

Valtakunnallinen Perheleiri – Nurmes 6.-8.8.

Lisätiedot tulossa lähiaikoina.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet leireistä löytyvät Fisuun.fi tapahtumahaun kautta!

 

11. Nuorten onki- ja perhepäivät, piristysruiske seurallenne!

Paikalliset kalastustapahtumat ovat seuranne sekä kalastusharrastuksen parasta markkinointia!

 

Keskusjärjestön nuoriso- ja perhetoimikunta kutsuu kaikki seurat mukaan talkoisiin ja jakaa jälleen ilmaisia mitalisarjoja kalaseuroille nuorten onki- ja perhepäiviin.

Järjestäkää leppoisa tapahtuma, jolla saatte kerättyä yhteen kalastuksesta kiinnostuneet nuoret sekä perheet. Onkipäivän voi järjestää myös muiden kalastusmuotojen kuin onginnan ympärille. Tapahtuman yhteydessä kannattaa markkinoida seuranne tapahtumia ja jäsenyyttä! Käyttäkää tapahtumissa apuna myös alueellenne palkattuja kalastusohjaajia.

 

Näkyvyys on tärkeää! Pyytäkää tapahtumiin paikallismedian edustajia sekä mainostakaa tilaisuutta oman paikkakuntanne Facebook-ryhmässä.
Ilmoitattehan tapahtumanne www.fisuun.fi -sivuille tapahtumalomakkeella (kalastustapahtuman ilmoittaminen – onki- ja perhepäivä), jotta tapahtumanne saadaan näkyviin tapahtumakartalle. Laittakaa kohtaan ”tarvikepyyntö SVK:lle” maininta tarvitsemienne mitalisarjojen määrästä (max. 4 sarjaa/ tapahtuma).

 

Seurakirjeen liitteenä on myös perinteinen mitalien tilauskaavake, joka tulee palauttaa Jaana Piskoselle viimeistään 31.3. Lomakkeen voi täyttää ja palauttaa myös sähköisesti jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi (tai tilata mitalit fisuun-sivujen tapahtumalomakkeen kautta).
Lisätietoja onki- ja perhepäivistä voi kysyä Jannelta p. 0400 946 968 tai janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi.

 

HUOM! Monin paikoin tapahtumiin on saatavilla avustusta Ely-keskuksen myöntämistä varoista. Kysykää tuesta lisää omasta vapaa-ajankalastajapiiristänne.

 

12. Vapapäivänä 9.6. nuoret kalastavat Metsähallituskohteissa ilmaiseksi

SVK yhteistyössä Metsähallituksen kanssa järjestää lauantaina 9.6. klo 10-15 kaikille alle 18-vuotiaille ilmaisen kalastustapahtuman Vapapäivän kaikkiaan yhdellätoista Metsähallituksen virkistyskalastuskohteella. Opastettujen kohteiden lisäksi nuorilla on mahdollisuus kalastaa muuallakin Metsähallituksen kalastuskohteissa ilmaiseksi 9.6. vuorokauden ajan.
Katso myöhemmin keväällä lisätietoja tapahtumasta www.fisuun.fi ja Facebook à vapapäivä.

 

Vapapäivän kohteet ovat (alustava tieto):

Teijo, Matildajärvi (ilmoittautuminen luontotalolla)

Ikaalinen, Teerilampi

Lammi (Evo), Niemisjärvet

Yhteyshenkilö: Janne Rautanen, janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 0400 946 968.

 

Kivijärvi, Heikinlampi

Yhteyshenkilö: Juha Ojaharju, juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 045 113 3050

 

Nurmes, Peurajärvi

Lieksa, Änäkäinen (Ruunaa on nyt ns. omatoimikohde)

Mikkelin Valkea

Yhteyshenkilö: Janne Tarkiainen, janne.tarkiainen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 044 547 9116

 

Rovaniemi, Vikaköngäs

Sievi, Maasydänjärvi

Sodankylä, Ahvenlampi

Vaalan Manamasalo

Yhteyshenkilö: Petter Nissen, petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 0500 440 923

 

13. Vapaa-ajan Kalastaja 2018 aikataulu ja järjestöilmoitukset
Ilmestymisajat sekä toimituksellisen aineiston ja seurailmoitusten toimitusaikataulut 2018:

lehti                  aineistopäivä                      ilmestymispäivä
1                      5.12.17                               26.1.
2                      6.2.                                    29.3.
3                      10.4.                                  1.6.
4                      26.6.                                  24.8.
5                      21.8.                                  12.10.
6                      16.10.                                7.12.

Muistattehan, että seurat ja piirit voivat ilmoittaa kilpailuistaan, kokouksistaan ja muista tapahtumistaan lehtemme järjestötoimintaa –palstalla. Yksipalstainen enintään 40 mm:n ilmoitus maksaa vain 10 euroa + alv. Tätä suuremmista ilmoituksista veloitamme vain 0,50 e/ylimenevä palstamm. Ilmoitukset voi toimittaa toimitussihteerille aineistopäivään mennessä sähköpostitse jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi tai postitse: Vanha talvitie 2-6- A 11, 00580 Helsinki. Mukaan tieto, mihin numeroon ilmoitus on tarkoitettu sekä se, jos ilmoitukseen halutaan mukaan seuran logo. Logot voi toimittaa jpg- tai pdf-muodossa nelivärisinä tai mustavalkoisina.

 

14. Seurakirje vain sähköpostilla, ilmoittakaa seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Muistattehan ilmoittaa sähköpostiosoitteen (tai –osoitteet) seurakirjeen toimitusta varten Jaana Vetikolle, jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi. Ilmoituksessa tulee olla seuran nimi, henkilön nimi, sähköpostiosoite sekä piiri. Samalla jakelulla lähetetään seurojen käyttöön ja tiedoksi mm. SM-kilpailujen kutsuja ja mediatiedotteita.

 

15. Valistusmateriaalia seurojen käyttöön

Seurat voivat tilata tilaisuuksiaan varten SVK:n tuottamaa valistusmateriaalia, jota on monipuolinen valikoima. Tilauksista peritään postituskulut. Valistusmateriaaliin voi tutustua SVK:n kotisivuilla www.vapaa-ajankalastaja.fi => kauppa => ilmaiset julkaisut.

 

Kalaisaa talvea ja kireitä siimoja! 

Terveisin Jaana Vetikko, Markku Marttinen, Olli Saari, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus Wikström, Janne Tarkiainen, Juha Ojaharju, Mika Oraluoma, Janne Antila, Jaana Piskonen ja Tarja Lehtimäki

 

 

Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 2018

 

Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. netistä os. www.vapaa-ajankalastaja.fi. Kilpailukutsut on julkaistu tai julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja –lehdissä 1/2018 ja 2/2018.
Kutsu pilkinnän maajoukkuekarsintaan vuodelle 2019

Pilkinnän maajoukkueiden loppukarsinta vuodelle 2019 la 17.2.2018.  Piirit järjestävät omat alkukarsintansa tai muuten päättävät loppukilpailuun oikeuttamansa kilpailijat. Varsinaisia piirikohtaisia kiintiöitä ei ole. Loppukisaan pääsevät myös kaikki nuoret ja aikaisempien PM-kisojen henkilökohtaiset mitalistit sekä vuoden 2018 PM-joukkueen jäsenet. PM-pilkin juniori-ikä on 19 vuotta ja veteraani-ikä 55 vuotta. Nyt valittava joukkue osallistuu vuoden 2019 Suomessa käytävään PM-pilkkiin, joten karsintavuonna juniori voi olla enintään 18 vuotta ja veteraanin täytyy täyttää vähintään 54 vuotta vuoden 2018 aikana. Piirien ei tarvitse enää maksaa alkukarsinnoistaan veroja SVK:lle. Jokainen loppukilpailija maksaa paikan päällä itse osallistumismaksunsa. Osanottomaksut: aikuiset 20 € ja nuoret 10 €. Kokoontumispaikkana Vierumäen Matkakeidas, valtatie-4 varrella (Lahti-Heinola välillä). Ilmoittautuminen klo 7.00-8.30 välisenä aikana. Huom! Akkukaira on sallittu kaikille 70 v. täyttäneille! Sillä saa kuitenkin kairata vain yhden reiän kerralla. GPS ja kaikki muut elektroniset laitteet (myös puhelimet) ovat kiellettyjä. Kellonaikaa tulee siis katsoa ainoastaan kellosta, ei puhelimesta tms. Puhelinta saa käyttää vain aidossa hätätilanteessa; soitot hätänumeroon ovat siis sallittuja. (Pilkkijaoston linjaus 7.2.2018)

Lisätietoja: Sami Kainulainen, p. 050 559 3357.

Kutsu SM-kiiskipilkkiin 

SM-kiiskipilkki la 24.2. Liperin Riihilammella (osoite: Ahostie, Liperi). Kisakeskus sijaitsee noin 1 km Liperin keskustasta Joensuuhun päin, opastus 476-tieltä. Kilpailuaika on klo 10-14. Kilpailualueelle siirtyminen klo 9.30 ja kilpailijoiden oltava punnitusalueella viimeistään klo 14.30! SM-kiiskipilkkiin ilmoittaudutaan ennakkoon 10.2. mennessä. Ilmoittautuminen osoitteeseen juha.kosonen@liperi.fi tai postitse; Juha Kosonen, Mäntytie 21 83100 Liperi. Ilmoittautumiseen seuran nimi ja piiri, osanottajien nimet ja sarjat sekä yhdyshenkilön yhteystiedot. Kisapaikalla voi jälki-ilmoittautua kisa-aamuna klo 8.00-9.00. Ennakkoilmoittautuminen on voimassa, kun osanottomaksu on maksettu tilille Liperin Urheilukalastajat FI09 5234 0340 0304 41. Viestiin merkiksi kilpailijan seura tai yksityisen osanottajan nimi. Kilpailukortit saa seuroittain kisakeskuksesta la 24.2. klo 8.00 lähtien. Ota mukaan maksukuitista kopio. Osanottomaksut: aikuiset 20 e ja nuoret 10 e. Kilpailualueella pilkkiminen ja avantojenteko on kielletty 7 vrk ajan ennen kilpailua. Lisätietoja: Juha Kosonen, p. 040 734 5908.

Kutsu SM-särkipilkkiin

SM-särkipilkki su 3.3. Suuri-Onkamo järvellä Tikkalassa, Pohjois-Karjalassa. Opastus Joensuu-Lappeenranta tieltä. Kisakeskuksen lähelle pääsee syöttämällä navigaattoriin osoitteen: Sintsintie 580, Rääkkylä (sieltä eteenpäin on opasteet). Kilpailuaika on klo 10-14. Kilpailualueelle siirtyminen noin klo 9.30 ja kilpailijoiden oltava punnitusalueella klo 14.30 mennessä. Ilmoittautuminen 16.2. mennessä sähköpostilla aatos.tekokoski@vr.fi. Jälki-ilmoittautua voi paikan päällä kilpailukansliassa 3.3. klo 9.00 mennessä. Ennakko-ilmoittautuminen on voimassa, kun osanottomaksu on maksettu 16.2. mennessä Pohjois-Karjalan Urheilukalastajien tilille FI2949240010628324. Viestiksi maksuun SM-särki + minkä seuran tai yksityisen osanottajan puolesta maksu on suoritettu. Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot: piiri, seura, ilmoittajan nimi, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero ja osoite, kilpailijan nimi, sarja. Kilpailukortit saa seuroittain kilpailukeskuksesta la 3.3. klo 7:30 alkaen. Ota mukaan tuloste ilmoittautumisesta, maksukuitti tai kopio siitä. Osanottomaksut: aikuiset 20 €, nuoret 10 €. Kilpailualueella pilkkiminen ja avantojen teko on kielletty 7 vrk ajan ennen kilpailupäivää. Lisätietoja: Aatos Tekokoski, p. 045 353 3762.

Kutsu SM-morriin
SM-morri su 4.3. Joroisten Valvatusjärvellä. Ajo-ohje: kilpailukeskus sijaitsee vanhan viitostien varrella, 4,5 km Jari-Pekka liikenneaseman kiertoliittymästä pohjoiseen. Opasteet myös pohjoisesta tuleville. Osoite: Kuopiontie 446. Kilpailumaksut: aikuiset 20 €, n15 ja n19 10 €, n12 ei maksua. Joukkueet: miehet ja miesveteraanit 30 €. Naisten/naisveteraanien sekä nuorten joukkueet 20 €. Ilmoittautuminen 26.2. mennessä: ajtuomainen@gmail.com. Ilmoittautumisessa mainittava osallistujien nimet, sarjat ja joukkueet sekä yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Maksu 26.2. mennessä VaPa Varkaus ry tilille FI2310443000205971. Viestiksi maksuun seuran ja ilmoittajan nimi. Kilpailukortit saa ilmoittautumisten mukaisesti 4.3. kilpailukeskuksesta klo 7.30 – 08.45. Ota mukaan maksukuitti tai sen kopio. Kilpailuruutujen suoja-alueet merkitään ennen sääntöjen mukaisen rauhoituksen alkamista ja suoja-alueen sisällä on kilpailijoilta harjoittelu ja liikkuminen kielletty. Suoja-alueet julkaistaan  www.vapavarkaus.net sivustolla rauhoituksen alkaessa. Lisätietoja: Antti Tuomainen, p. 040 835 2928 tai Tapani Kurki, p. 0400 613 510.

Kutsu SM-lohipilkkiin
SM-lohipilkki kilpaillaan Kajaanissa, Iso-Ruuhijärvellä la 17.3. Kilpailuaika: klo 10-14 + siirtymät 30 min. Kilpailukeskus sijaitsee Iso-Ruuhijärven kalatuvalla osoitteessa Ruuhijärventie 661, 87900 Kajaani. Osallistumismaksut: Miehet ja naiset 20 €, nuoret 19v. 10 €, joukkuemaksu 30 €. Jälki-ilmoittautumismaksut 25 € ja 15 €. Ilmoittautumiset 3.3. mennessä. Tulostettava ilmoittautumislomake osoitteessa:  www.kainuunvapaa-ajankalastajat.fi/sm-lohipilkki2018. Maksu 3.3. mennessä tilille Kainuun Vapaa-ajankalastajat FI25 4600 0010 8855 11. Viitteeksi ilmoittajan nimi. Kisakanslia avoinna perjantaina klo 12.00-20.00 Hotelli Scandic Kajanuksessa ja lauantaina kilpailukeskuksessa klo 6.00 alkaen. Tiedustelut:Mikko Toiviainen, p. 0400 690 025.

Kutsu MM-morri 2019 karsintaan

MM-morrijoukkueen karsinta vuodelle 2019 Kouvolassa, Sompasen järvellä 24.-25.3.2018. Kisakeskuksena toimii Sompasen P-alue osoitteessa HEINOLANTIE 889, 45910 KOUVOLA. Molempien päivien kilpailut käydään kaksieräisinä. Lauantain ensimmäinen erä klo 10-12.30 ja toinen erä 14.30-17.00. Sunnuntain ensimmäinen erä 9.30-12.00 ja toinen 14-16.30. Ruutuarvonta 45 min ennen kisan alkua. Kaikki kilpailevat täydet 4 erää, eli molemmat päivät. Kilpailuun kirjallinen ennakkoilmoittautuminen 19.3. mennessä osoitteeseen veskuusela@gmail.com. Osallistumismaksu 50 e maksetaan paikan päällä. Kilpailuruudut merkitään viimeistään 2 vrk ennen kilpailua. Harjoittelu 10 metriä lähempänä ruutua kielletty! HUOM! Erätauoilla ruokailumahdollisuus. Paikalla Eräkokki molempina päivinä! Tiedustelut: Vesa Kuusela, p. 0400 604 005.

Kutsu SM-rautupilkkiin

SM-rautupilkki kilpaillaan la 21.4. klo 12.00-16.00 Inarin Tuulispääjärvellä. Alle 12-vuotiailla saa olla nimetty tukihenkilö, joka saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa, muttei osallistua pilkkimiseen. Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 e ja nuorten sarjoissa 10 e. Joukkuemaksu on 30 e. Ilmoittaudutaan kilpailupaikalla kello 10.00 alkaen (joukkuejäsenten nimet ilmoitettava etukäteen). Lisätietoja: Timo Kukkala p. 040 546 6874, Aarre Seurujärvi p. 0400 398 558, Jorma Kaaretkoski p. 040 569 6488. HUOM! SVK:n pilkkijaosto on myöntänyt poikkeusluvan, joka koskee akkukairojen käyttöä vuoden 2018 SM-rautupilkissä. Akkukaira on siten sallittu apuväline 21.4. kisattavassa SM-rautupilkissä.

 

————————————————————————————————————————————————————————

 

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. +358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

 

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi

www.fisuun.fi

www.ottiopas.fi

 

_____________________________________


TIEDOTE 24.1.2018

Julkaistavissa heti

KALAN VAPAUTTAMINEN ON OSA KALASTUSHARRASTUSTA

AJAT JA TAVAT MUUTTUVAT, MYÖS VAPAA-AJANKALASTUKSESSA. RUOAN
HANKKIMINEN EI ENÄÄ VÄLTTÄMÄTTÄ OLE SUURIN SYY, KUN LÄHDETÄÄN
KALASTAMAAN. TILALLE OVAT TULLEET KALASTUKSEN TUOMA ILO, RENTOUTUMINEN
JA LUONTOKOKEMUKSET. YHÄ USEAMPI VAPAUTTAA AINAKIN OSAN SAAMISTAAN
SAALISKALOISTA. KALOJEN VAPAUTTAMINEN AUTTAA PITÄMÄÄN LUONNONVARAISET
KALAKANNAT KUNNOSSA.

Suomessa on noin 1,5 miljoona kalastuksen harrastajaa. Vapakalastuksen
suhteellinen suosio on jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2016 heitto- ja
vetouistelun osuus saaliista oli yhteensä 26 prosenttia. Verkoilla
saatiin saaliista enää alle 40 prosenttia, kun vielä vuonna 2000
verkkosaaliin osuus oli yli puolet. Vapaa-ajankalastajista yhä suurempi
osa vapauttaa osan, tai toisinaan jopa kaikki saamansa saaliskalat.
Kalojen vapauttaminen mahdollistaa kalastuksesta saatujen sosiaalisten,
virkistyksellisten ja taloudellisten hyötyjen saamisen ilman, että
kalakannalle aiheutetaan merkittävää kuolleisuutta. Saaliskalojen
vapaaehtoisen valikoinnin avulla pystytään ylläpitämään terveitä
ja vakaita kalakantoja, sillä isokoisten emokalojen tärkeys
kalakantojen uusiutumiselle on vielä ottamatta huomioon
kalastussäännöissä.

Myös professori HANNU LEHTONEN kannattaa kalojen vapauttamista yhtenä
kalakantojen hoitokeinona. Lehtonen toteaa Facebook-kirjoituksessaan mm.
näin: ”Pyydystä ja päästä kalastus on aivan järkevää
kalakantojen hoidon kannalta. Kun itse olen kalassa, saan yleensä myös
sellaisia kaloja, joita en halua, ja otan talteen vain ruokakalat.
Nykyisin säädökset edellyttävät alamittaisten ja rauhoitettujen
kalojen vapauttamista, mutta sitä voi hyvin soveltaa myös muiden
kalojen kohdalla. Esimerkiksi isojen kalojen vapauttamisella on paljon
hyödyllisiä seurauksia.
Itse pidän pyydystä ja päästä kalastusta oikein toteutettuna
sopivana kalakantojen hoitona. Ja siitä on myös tutkimuksiin
pohjautuvaa näyttöä. Esimerkiksi omissa tutkimuksissamme havaittiin,
että tehokas heittokalastus voi poistaa käytännössä kaikki kookkaat
hauet parissa vuodessa. Kanta koostuu tämän jälkeen pienistä
yksilöistä,” toteaa Lehtonen.

Kansanedustaja MIKKO KÄRNÄ vaatii pyydystä ja päästä
(C&R)-kalastuksen kieltämistä ja pitää sitä eläinrääkkäyksenä.
Kalastaa saisi siis vain, jos aikomuksena on tappaa kala ja syödä se.
Jos kalalla itsellään olisi kyky vastata, haluaako se tulla
vapautetuksi vai tapetuksi pyyntitapahtuman päätteeksi, ei
vastauksesta liene epäselvyyttä. Kala ei kuitenkaan nykyisen
tieteellisen tiedon valossa pysty tietoisiin päätöksiin, eikä
myöskään tietoiseen kärsimykseen.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastustaa Kärnän
esitystä. Vapauttamiskielto johtaisi kalastuksen harrastajien määrän
nopeaan laskuun, istutusten lisääntymiseen entisestään ja sitä
kautta entistä suurempiin kantojen sekoittumisongelmiin, lupahintojen
kallistumiseen ja monen kalalajin osalta luontaisten kantojen
heikkenemiseen ja häviämiseen. Saksan esimerkin valossa samalla
tehtäisiin suuresta joukosta kalastuksen harrastajia rikollisia ilman
kaloille itselleen koituvia hyötyjä.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Markku Marttinen  puh. 044 759 9717

Kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju puh. 045 113 3050

Lue lisää:
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/ekologisesti-kestava-kalastus-edellyttaa-saaliskalojen-valikointia/
[1]

_Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön
mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513
seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa._

———————————————————————————————————————–

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. +358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi [2]
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi [3]

www.fisuun.fi [4]

www.ottiopas.fi [5]Links:
——
[1] http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/ekologisesti-kestava-kalastus-edellyttaa-saaliskalojen-valikointia/
[2] http://www.vapaa-ajankalastaja.fi
[3] http://www.vapaa-ajankalastajalehti.fi
[4] http://www.fisuun.fi
[5] http://www.ottiopas.fi